Yrityksille

Sparraava kumppani

 

Tarjoamme kasvuhaluisille ja -kykyisille yrityksille pääomaa, liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja kasvua varten. Sijoitamme markkinaehtoisesti aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa.

Kansainvälistyvät kasvuyritykset

Sijoitamme yrityksiin niiden kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä. Yrityksen pääomatarpeet voivat esimerkiksi olla:

  • kansainvälistyminen
  • tuotteiden ja palveluiden kehitys
  • investoinnit
  • taseen vahvistaminen 
  • yritys- ja toimialajärjestelyt
  • omistusjärjestelyt

Kasvustrategian toteutus vaatii yleensä pitkäaikaista riskinottoa sekä riskin jakoa useiden omistajien kesken. Olemme vähemmistösijoittaja, eli sijoituksemme voi olla enintään puolet kokonaissijoitussummasta. Samoin omistuksemme kohdeyrityksessä voi olla enintään 50 %. Kanssasijoittajamme ovat kotimaisia ja ulkomaisia pääomasijoitusyhtiöitä, työeläkeyhtiöitä, teollisia sijoittajia ja yksityissijoittajia.

Sijoitamme yrityksiin, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä ja siten edellytykset arvonnousuun. Sijoitusten pääpaino kohdistuu suomalaisiin tai Suomessa oleviin yrityksiin, mutta myös ulkomaisiin kohteisiin, jos sijoitus käytetään liiketoiminnan kehittämiseen Suomessa.

Jatkuvan sijoitustoiminnan lisäksi meillä on sijoitusohjelmia, joiden kautta sijoituksia suunnataan erityisille painopistealueille kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti.  Painopistealueita ovat cleantech, biotalous, kiertotalous, digitalisaatio, terveysteknologia, vaikuttavuussijoittaminen, tekoäly, meriklusteri sekä ns. Mittelstand-yritykset.

 

Venture Capital -sijoitukset

Venture Capital -sijoitukset kohdistuvat yhtiöihin, joilla on edellytykset voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Sijoituskohteet ovat useimmiten teknologiayhtiöitä tai teknologiaa soveltavia yhtiöitä, joilla on skaalautuva liiketoimintamalli, osaava tiimi ja korkeat kasvutavoitteet. Sijoitusvaiheessa yhtiöllä on jo näyttöjä liiketoimintamallin toimivuudesta ja merkittävä pääomapanostus käytetään liiketoiminnan viemiseen seuraavalle tasolle.

Tavoitteenamme on edistää myöhemmän vaiheen Venture Capital -markkinan toimivuutta osallistumalla rahoituskierroksiin kokoluokassa 3 - 25+ milj. euroa, siten että oman sijoituksemme suuruus on tyypillisesti 1,5 – 5 milj. euroa. Sijoitukset tehdään aina yhdessä yksityisten ammattimaisten sijoittajien, pääsääntöisesti kotimaisten ja kansainvälisten VC-rahastojen, kanssa. Sijoitamme eri toimialoihin ja painopistealueitamme ovat ICT / teollinen digitalisaatio, terveysteknologiat sekä cleantech.

Tiimin jäsenillä on pitkäaikainen kokemus kasvuyhtiöihin sijoittamisesta, hallitustyöstä ja arvonluontitoimenpiteistä. Olemme merkittävä ja tunnustettu toimija suomalaisessa VC-kentässä ja pystymme laajan kansainvälisen verkostomme kautta auttamaan kohdeyhtiöitä myös jatkorahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Kasvusijoitukset

Sijoitamme erityisesti yrityksiin, jotka hakevat kansainvälistä kasvua tai toimintansa laajentamista kotimaassa. Etsimme sijoitusmahdollisuuksia myös kohdeyritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevista omistusjärjestelyistä. Sijoituskriteereinä painotamme uskottavaa kasvusuunnitelmaa, osaavaa operatiivista johtoa sekä arvonluontisuunnitelman toteuttamiseksi tarvittavaa osaamista hallituksessa ja kanssasijoittajilla.

Kanssasijoittajamme ovat tyypillisesti kotimaisia ja kansainvälisiä pääomasijoitusrahastoja, eläkeyhtiöitä sekä muita institutionaalisia ja yksityisiä sijoittajatahoja.

Kohdeyritysten tyypillinen koko on liikevaihdolla mitattuna 15 - 300 milj. euroa ja sijoitustemme koko vaihtelee yleensä 5 - 20 milj. euron välillä. Kohdeyrityksillämme on jo näyttöjä kannattavasta ja kasvavasta liiketoiminnasta.

Tutkimme sijoitusmahdollisuuksia kaikkiin sijoituskriteerimme täyttäviin kasvuhaluisiin yrityksiin toimialasta riippumatta. Olemme erityisen kiinnostuneita yrityksistä, jotka kehittävät uusia liiketoiminta- ja palvelumalleja digitalisaation avulla, muita painopistealueitamme ovat mm. cleantech, biotalous ja terveysteknologia.

Tiimimme jäsenillä on pitkä ja monipuolinen kokemus sijoittamisesta, arvonluonnista usealla toimialalla, hallitustyöskentelystä sekä sijoitustoimintaa tukevista neuvonanto- ja konsultointipalveluista.

 

Teolliset sijoitukset

Teolliset sijoitukset kohdistuvat merkittävien teollisten yritysten, investointien ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen. Teollisilla sijoituksilla on vahva Suomi-intressi ja niillä rahoitetaan teollista toimintaa harjoittavia yrityksiä sekä uusia tehdas-, laite- ja laajennusinvestointeja. Yritysjärjestelyn rahoitus voi liittyä suuremman ja kansainvälisesti vahvemman yrityskokonaisuuden rakentamiseen.

Rahoitusjärjestelyn jälkeen osallistumme liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä sijoituskumppaniemme kanssa pääasiassa hallitus- ja strategiatyön kautta.

Kohdeyrityksillä on tyypillisesti tavoitteena yli 100 milj. euron liikevaihto ja niiden toiminta on vahvassa kansainvälisessä kasvussa. Sijoitustemme koko vaihtelee yleensä 5 - 20 milj. euron välillä.

Tutkimme sijoitusmahdollisuuksia yrityksiin toimialasta riippumatta. Olemme kiinnostuneita teollisista yrityksistä, jotka pyrkivät kasvamaan kansainvälisesti, toteuttavat ja suunnittelevat uusia investointeja tai merkittäviä yritysjärjestelyjä kotimaassa tai kansainvälisesti.

Tiimimme jäsenillä on pitkä ja monipuolinen kokemus sijoittamisesta, arvonluonnista usealla toimialalla, hallitustyöskentelystä sekä sijoitustoimintaa tukevista neuvonanto- ja konsultointipalveluista. Erityistä toimialaosaamista on tietoliikenteestä ja meriteollisuudesta.