Yritysvastuu

Vastuullisuus tarkoittaa meille pitkäjänteistä ja luotettavaa omistajuutta ja vastuun kantamista kaikessa tekemisessämme

Toimimme vastuullisesti, tavoitteenamme yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sijoitustoiminnan tuotto ja sijoituskohteidemme menestys. Uskomme, että vastuullinen liiketoiminta on yritykselle kilpailuetu ja edellytys pitkän aikavälin menestykselle. Toteutamme yritysvastuuta kahdella tasolla: arjessa päivittäin tehtävinä valintoina sekä pitkäjänteisenä jatkuvana kehitystyönä.

Haastamme itseämme sekä kohdeyrityksiämme ja -rahastoja miettimään, miten tekomme ja päätöksemme vaikuttavat ympäristöön ja yhteiskuntaan nyt ja tulevien sukupolvien näkökulmasta ja tekemään valintamme nämä vaikutukset huomioiden. Edistämme sijoituskohteidemme yritysvastuun kehittymistä ja käytäntöjä hallitustyöskentelyn ja muun yhteistyön kautta. Sijoitamme kohteisiin, joissa pääoman aikaansaama vaikuttavuus on parhaimmillaan: lupaavimmat yritykset kasvavat nopeimmin ja luovat eniten uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Useiden sijoituskohteidemme liiketoiminta perustuu ympäristövaikutusten vähentämiseen, energiakulutuksen pienentämiseen tai terveydenhoidon kehittämiseen.

Noudatamme lakien lisäksi hyvän hallintotavan periaatteita sekä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia koskien esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä ja edellytämme samaa myös sijoituskohteiltamme. Olemme Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja noudatamme sen antamia avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia.  

Vastuullisuus näkyy Tesin kaikessa toiminnassa: se tarkoittaa esimerkiksi henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin panostamista, toimintatapojemme jatkuvaa kehittämistä, toimitilojen tarkoituksenmukaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä sujuvaa yhteistyötä niin Tesin sisällä kuin kumppaniemme kanssa. Vastuullisuus on meille myös toimintamme läpinäkyvyyttä eli ajantasaista ja avointa viestintää. Haluamme luoda henkilöstöllemme työympäristön, jossa voimme hyvin, olemme innostuneita työstämme ja saavutamme erinomaisia tuloksia. Tesin Code of Conduct kokoaa yhteen keskeiset toimintaperiaatteemme ja ohjeemme hyvän liiketavan noudattamiseen.

Tesin hallitus hyväksyy yritysvastuupolitiikan ja valvoo sen noudattamista. Yritysvastuun johtamisesta vastaa toimitusjohtaja, ja koko henkilöstö vastaa yritysvastuun toteutumisesta omassa työssään.

Vastuullinen sijoittaminen

Tesin yritysvastuupolitiikka ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet pohjautuvat YK:n PRI-periaatteisiin (Principles for Responsible Investment). Noudatamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita kaikessa sijoitustoiminnassamme:

  • sijoitukset rahastoihin
  • sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin
  • yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset
  • KRR-rahastojen hallinnointi

Vastuullisen sijoittamisen lähtökohtana on vastuuasioiden integrointi sijoitustoimintaan ja aktiiviseen omistajuuteen, ei niinkään tiettyjen toimialojen tai yritysten poissulkeminen sijoitusfokuksesta. Sijoituspäätöstä tehdessämme edellytämme kuitenkin, että sijoituskohteessa löytyy halua kehittää vastuullisuutta parempaan suuntaan ja että pystymme vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen yhdessä kumppaniemme kanssa. Yritysvastuun kehittäminen on osa pitkän tähtäimen arvonluontia yrityksissä. Erilaisissa yhtiöissä korostuvat eri yritysvastuun osa-alueet. Keskitymme kunkin sijoituskohteen kohdalla olennaisiksi havaittuihin asioihin.

Edistämme sijoituskohteidemme yritysvastuun kehittymistä ja käytäntöjä:

  • hallitustyö
  • aktiivinen dialogi rahastojen hallinnointiyhtiön sekä yritysjohdon kanssa
  • vaikuttamisprosessi havaittuihin epäkohtiin puuttumiseksi

Edellytämme sijoituskohteena olevien rahastojen hallinnointiyhtiöiden:

  • noudattavan vastuullisen sijoittamisen periaatteita (esimerkiksi YK:n PRI-periaatteet) ja tuovan ne esille osakassopimuksissa tai rahaston sivukirjeissä
  • raportoivan kohdeyhtiöiden yritysvastuun tilasta ja hallinnointiyhtiön vastuullisen sijoittamisen toimista

Edellytämme sijoituskohteena olevien yhtiöiden:

  • noudattavan lakeja, hyvän hallintotavan periaatteita sekä kunnioittavan ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia