Vuosikertomus 2015

Suorat sijoitukset

Vastuullisuudesta kasvua ja innovaatioita

Suorissa sijoituksissa kohteena on yksittäinen kasvuyritys. Vastuullisuus huomioidaan sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa sijoituksen valmistelusta kohdeyrityksestä irtautumiseen asti. Sijoituspäätöstä tehtäessä otamme kantaa sijoituskohteen tapaan hoitaa yritysvastuuasioita, ja mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo tässä vaiheessa.

Sijoituksia hallinnoitaessa vastuullisuusasiat ovat osa kohdeyrityksen kanssa käytävää dialogia. Vaikutamme aktiivisena omistajana yrityksen tapaan hoitaa yritysvastuuasioitaan muun muassa hallitustyöskentelyn kautta. Esimerkiksi kaivoskohdeyhtiöiden kohdalla olemme nimittäneet hallituksiin jäseniä, joilla on vahva kokemus ympäristöasioista. Osallistumme myös Kestävän kaivostoiminnan verkostoon, joka on kaivostoiminnan sidosryhmien yhteistyöverkosto. Siihen kuuluu kaivosteollisuuden, luonnonsuojelujärjestöjen, rahoitusalan, matkailualan ja porotalouden, maa- ja metsätalouden sekä työntekijäjärjestöjen edustajia.

Riskien arvioinnin ja sijoituksien hallinnan lisäksi yritysvastuu on osa sijoitusfokustamme. Näkemyksemme on, että vastuullisuutta edistävillä toimialoilla on erinomaiset edellytykset myös taloudellisen lisäarvon tuottamiseen. Tätä näkemystä heijastavat sijoituksemme cleantech-yrityksiin. Useiden sijoituskohteiden liiketoiminta perustuu ympäristövaikutusten vähentämiseen tai energiakulutuksen pienentämiseen. Esimerkiksi Eniram tuottaa ohjelmistoja, jotka säästävät laivojen energiankulutusta. Vuoden 2015 lopussa sijoitussalkussamme oli kahdeksan cleantech-yritystä. Kuulumme myös Cleantech Scandinavia –verkostoon, joka edistää toimialan sijoittajien, yrityksien ja julkisten toimijoiden yhteistyötä Pohjoismaissa.

Teollisuussijoitus on enemmistöomistajana Aker Arctic Technology Oy:ssä, jonka globaalit, erityisesti tuotteiden kautta kanavoituvat ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Yhtiön yritysvastuuperiaatteita on käsitelty tarkemmin vuoden 2014 vuosikertomuksessa.

Case: Kotkamills

Sijoitimme metsäteollisuusyhtiö Kotkamillsiin keväällä 2015. Yhtiö valmistaa paperi- ja kartonkituotteita kahdessa tuotantolaitoksessaan Suomessa ja se on merkittävä työllistäjä Suur-Kotkan alueella. Kotkamillsin yhteistyö Sotek-säätiön kanssa kehitysvammaisten ja työrajoitteisten työllistämiseksi on saanut huomiota lehdistössä.

Yritysvastuuasiat olivat mukana sijoitusprosessin eri vaiheissa. Alustavassa arvioinnissa kartoitettiin olennaisia tekijöitä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hallinnon osalta, mukaan lukien sijoituksen vaikutus Suur-Kotkan alueella, työntekijöiden terveys, päästövaikutukset, raaka-aineiden alkuperä, hallituksen toiminta ja yhteistoiminta yhtiössä. Lisäksi ulkopuolisella konsultilla teetettiin laajamittainen ympäristöasioiden kartoitus, joka kattoi muun muassa maaperän ja vesistön puhtauteen liittyviä kysymyksiä.

Yritysvastuu ja kestävä kehitys ovat merkittävä osa Kotkamillsin liiketoimintamallia, sillä tuotteiden kierrätettävyys on yhtiön asiakkaille tärkeää. Teollisuussijoituksen painopistealueisiin kuuluvat Kotkamillsin kaltaiset biotalousyhtiöt, joiden toiminta perustuu kestävälle kehitykselle.

Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen kertoo yritysvastuusta:

Yritysvastuuasiat ovat tärkeässä roolissa jokapäiväisessä toiminnassa. Päävastuu niistä on toimitusjohtajalla sekä johtoryhmän jäsenillä omien vastuualueidensa mukaisesti. Tärkeimpiä yritysvastuun mittareita ovat ympäristöpäästöt, työsuojelu, sairauspoissaolot, henkilöstön tyytyväisyys sekä taloudellinen suorituskyky.

Yrityksen avoimuutta osoittaa lukuisten eri tietojen löytyminen internet-sivuilta 

Ympäristövaikutusten kehittyminen

Kotkamills laatii ympäristöraportin vuosittain ja yhtiö seuraa ympäristövaikutuksia säännöllisesti jatkuvatoimisten mittareiden ja laboratoriomittausten avulla.
Ympäristöraportit 

Raaka-aineiden ja muun hankinnan kestävyys ja eettisyys

Hankintapolitiikka määrittelee hankintatoimen vastuunjaon, tarjous-, neuvottelu- ja hyväksymismenettelyiden pääperiaatteet sekä hankintojen moraaliset ja eettiset periaatteet sisäisesti ja toimittajille. Toimittajien ohjeistus yleisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisen vastuun vaatimusten suhteen käydään läpi toimittajakeskusteluissa ja huomioidaan toimittajavalinnoissa. Ohjeistus täydentää toimittajasopimusten liitteitä Arvot ja laatupolitiikka ja Yritysvastuun periaatteet. Yhtiön käyttämät sopimuspohjat sisältävät vaatimuksia kestävän kehityksen suhteen ja mm. tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset tehdään sopimusten teon yhteydessä.

Puun alkuperän hallintajärjestelmä on sertifioitu sekä PEFC- että FSC-vaatimusten mukaisesti. Toimittajien auditoinneilla voidaan todentaa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan toteutumista. Puun alkuperä ja alihankintaketju voidaan tarkastaa, jos puu toimitetaan ns. korkean riskin alueelta.Nämä periaatteet ja menettelyt pätevät myös Malesian tehtaalla.

Henkilöstön työhyvinvointi ja turvallisuus

Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Keskeiset työhyvinvointia tukevat toimijat ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä kumppanina on työterveyshuolto, joka on aktiivisesti ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä työhyvinvointia tukevia prosesseja. Sairauspoissaolojen kehittymisen seurannasta on siirrytty proaktiiviseen sairauksien ennaltaehkäisyyn valmentamalla esimiehiä varhaisen välittämisen malliin.

Viimeisen vuoden aikana henkilöstön työtyytyväisyys ja sitä kautta hyvinvointi on lisääntynyt oleellisesti. Muutos on tullut selkeästi esiin marraskuussa 2015 tehdyssä henkilöstötutkimuksessa, kun tuloksia verrataan edellisvuotena tai sitä aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Keskeisimpänä tekijänä on ollut koko henkilöstön osallistaminen päätöksentekoon. Ennen kaikkea henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten mukaan ottaminen päätöksen tekoon keskeisimmissä asioissa, jotka liittyvät yrityksen operatiiviseen toimintaan.

Olemme tehneet yhteistyötä paikallisen ammattiopisto Ekamin sekä paikallisen Sotek -säätiön kanssa, joka on kehitysvammaisten sekä vaikeasti työllistyvien palveluja tuottava organisaatio. Pidämme yhteiskunnallisen vastuumme kantamista tärkeänä, erityisesti tällaisena taloudellisesti vaikeana aikana, jolloin työllistyminen on vaikeaa.
Tiedottamista on tehostettu kaikissa liiketoiminnoissa. Kun yrityksen johtajistoa näkyy aikaisempaa useammin tehtaalla, voi henkilöstö saada tietoa mieltä askarruttavista asioista välittömästi.  Tiedottaminen on tärkeä työhyvinvointia tukeva toimenpide.

Työturvallisuus on viimeisen viiden vuoden aikana parantunut oleellisesti. Työsuojeluorganisaation toimintaa on tehostettu ja näkyvyyttä lisätty. Yksi kuluvan vuoden teemoista on työturvallisuuden parantaminen aikaisempaa korkeammalle tasolle. Kotkamillsillä Kotkan tehtaiden lisäksi tuotantolaitokset sekä Imatran Tainionkoskella että Malesian Pasir Gudangissa, joissa jokaisessa tehdasyksikössä suojainten käyttö ja toimintaohjeet ovat yhteneväiset. Jokaisessa tulosyksikössä työturvallisuusperiaatteet ovat samat: tavoitteena on 0 tapaturmaa. Hyvänä esimerkkinä työtapaturmien vähyydestä on Malesian yksikkö, jossa viimeisen kuuden vuoden aikana on tapahtunut vain yksi poissaoloon johtanut työtapaturma.

Sairauspoissaolojen trendi on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana positiivisesti. Vuoden 2015 sairauspoissaolo-prosentti oli 4,8 % (6,0 % vuonna 2014).

Yritysvastuuasioiden kehittäminen

Yritysvastuun kehitysalueena henkilöstön tietoisuuden lisääminen on avainasemassa. Eri osa-alueiden yritysvastuuta kuvastavat mittarit on tarkoitus koota selkeästi yritysvastuun alle ja helpottaa näin kommunikointia.

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus