Vuosikertomus 2015

Sijoitukset rahastoihin

Aktiivista vuorovaikutusta

Rahastosijoituksissa sijoituskohteena on rahasto, jota hallinnoi ulkopuolinen hallinnointiyhtiö ja jossa on Teollisuussijoituksen lisäksi useita sijoittajia. Sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan kantaa hallinnointiyhtiön lähestymistapaan vastuullisessa sijoitustoiminnassa sekä yritysvastuuasioissa. Mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo tässä vaiheessa. Hallinnointiyhtiön sijoitustoiminnan lisäksi tutustumme myös sen oman yritystoiminnan vastuullisuuteen. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat esillä sopimusdokumentaatiossa.

Olemme säännöllisesti yhteydessä salkussamme oleviin rahastoihin. Tällöin keskustellaan myös vastuullisesta sijoittamisesta. Näin varmistetaan, että hallinnointiyhtiö on tietoinen vastuullisen sijoittamisen politiikastamme ja pyrkii toimimaan sen mukaisesti. Keskustelujen avulla hahmotetaan hallinnoijan vastuullisen sijoittamisen tasoa, saadaan käsitys rahaston salkussa mahdollisesti olevista haasteellisista sijoituksista sekä kannustetaan kehityskohteissa. Rahaston toimikauden aikana seuraamme hallinnoijan yritysvastuu- ja vastuullisen sijoittamisen politiikan kehittymistä ja käymme aktiivista keskustelua asiasta lisäten näin molempien osapuolten tietämystä.

Hallinnointiyhtiöt ovat ilahduttavasti omaksuneet vastuullisen sijoittamisen käsitteen, ja vahvistaneet itselleen vastuullisen sijoittamisen periaatteet, sekä toimineet kohdeyhtiöissään vastuullista yritystoimintaa edistäen.  Kehitys on ollut merkittävää – siinä missä noin viisi vuotta sitten harva hallinnointiyhtiö tunnisti käsitteen vastuullinen sijoittaminen ja vielä muutama vuosi sitten vain osa oli vahvistanut itselleen vastuullisen sijoittamisen periaatteet tai muutoin toimi aktiivisesti asiaa edistäen, niin vuoden 2015 aikana lähes jokaisella hallinnointiyhtiöllä on vahvistetut vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Yhä useampi hallinnointiyhtiö toimii aktiivisesti vastuullisena sijoittajana hyödyntäen yritysvastuuseen liittyviä asioita kohdeyhtiöitten toiminnan kehittämisessä ja arvonluonnissa. Erityisesti kotimaiset yritysjärjestelyihin sijoittavat toimijat ovat aktivoituneet ja hyödyntävät vastuullisuusteemaa sijoitustoiminnassaan.

Case: Vaaka Partners

Toimitusjohtaja Juha Peltola kertoo yritysvastuun toteutumisesta yhtiössä:

Vaaka Partnersin tehtävänä on synnyttää uusia mahdollisuuksia ja arvoa lupaaville keskisuurille yrityksille ja niiden sidosryhmille, johdolle sekä rahastojemme sijoittajille. Yhtiön arvot ovat toimia rehellisesti ja vastuullisesti sekä noudattaa tinkimättömästi korkeimpia ammatillisia toimintatapoja. Sitoutuminen vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin on meille varsin luontaista.

Vaaka Partners pyrkii parantamaan pitkän aikavälin riskikorjattua tuottoa huomioimalla ESG–asiat (Environment, Social and Governance) sijoitustoiminnassaan. Uskomme, että ESG ‐asioiden sisällyttäminen toimintaamme madaltaa sijoitusten riskiä, voi parantaa sijoitusten tuottoa sekä edesauttaa irtautumisvaihtoehtoja. Vaaka Partners noudattaa sijoitustoiminnassaan oleellisilta osin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Olennaisuuden periaatteella tarkoitamme resurssien ohjaamista vastuulliseen sijoittamiseen liittyviin keskeisiin tekijöihin määrämuodon sijaan.

Kohdeyhtiömme toimivat monilla eri toimialoilla ja ovat pääosin suomalaisia yrityksiä. Toisaalta esimerkiksi niiden tilaus/toimitusketjussa voi usein olla ulkomaisia, myös kehittyvillä markkinoilla toimivia yrityksiä. ESG ‐asioiden merkittävyys vaihteleekin toimialojen erityispiirteiden mukaisesti. Vaaka Partnersin toimintatapa ESG–asioissa huomioi yhtiö‐ ja toimialakohtaiset erot olennaisuuden periaatetta noudattaen yhtiötasolla.

Vastuullisen sijoittamisen tavoitteiden saavuttamiseksi ESG ‐asiat huomioidaan yhtenä osana toimintaa hallinnointiyhtiössä ja sen sijoitustoiminnassa niin uusia sijoituksia valmisteltaessa kuin sijoituskohteiden omistusaikana. Käytännössä ESG-asiat näkyvät esimerkiksi kohdeyhtiöiden hallitustyöskentelyä ohjaavassa corporate governance guidelines –kirjasessa, jonka ohjeiden mukaisesti ESG-asiat ovat yksi agenda-kohta hallitusten vuosikellossa. Yhtiöiden omat ESG-suunnitelmat käydään yhtiön oman hallituksen lisäksi myös Vaaka Partnersin tiimissä läpi osaamisen jakamiseksi.

Tapausesimerkkinä voimme käyttää lemmikkieläintarvikkeiden Pohjoismaista markkinajohtajaa Musti ja Mirri –ketjua. Musti ja Mirrin strategiana on ollut suoraviivaistaa tuotteiden toimitusketjuja ja rakentaa omia tuotemerkkejä useisiin tuotekategorioihin. Yhtiöllä on tämän tuloksena lukuisia toimittajia mm. kehittyvissä Aasian maissa. Aloitimme keskustelut ESG-asioista yhtiön johdon kanssa syksyllä 2012. Ensimmäinen johdon reaktio oli pohtiva. Hyvin nopeasti ajatukset kuitenkin kääntyivät vastuullisen sijoittamisen toimintatavan potentiaaliin vahvistaa markkinajohtajan asemaa kuluttajabrändinä erityisesti suhteessa kilpailijoihin, jotka eivät olleet asiaa aktiivisesti huomioineet. Yhtiö kehittikin nopeasti mm. tavarantoimittajilleen uuden Code of Conductin. Musti ja Mirri –ketju liittyi YK:n Global Compact –aloitteen allekirjoittajiin maaliskuussa 2013.

Esimerkkitapaus korostaa, että menestyksekäs vastuullisen sijoittamisen huomioiminen pääomasijoittajan kohdeyrityksissä lähtee toimivan johdon uskosta sen liiketoimintaa vahvistavaan merkitykseen ja halusta implementoida ESG toimintatapoihin. Ulkoapäin ohjeistettuna ei saada pysyviä tuloksia aikaan vaan asiaa tulee johtaa samalla tavalla kuin muitakin muutoshankkeita. Parhaimmillaan ESG-asiat saadaan implementoitua normaaliksi osaksi liiketoimintaa vahvistaen yhtiön kilpailukykyä edelleen.

Tulevaisuudessa vastuullinen sijoittaminen kehittynee kohti yhä systemaattisempaa tekemistä, tavoitteellisuutta ja mittaamista. Mittaaminen ja raportointi eivät kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan fiksu ja vastuullinen toiminta liiketoiminnan tavoitteita tukien. Näin toimien ESG-asiat saavat positiivisen merkityksen kohdeyhtiöissämme ja tukevat liiketoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.

Case: Verdane Capital Advisors

Toimitusjohtaja Bjarne Lie kertoo yritysvastuusta:

Verdane Capital Advisorsin (Verdane) päätavoitteet ovat lisäarvon tuottaminen pitkällä aikavälillä ja hyvien tuottojen varmistaminen Verdanen rahastosijoittajille. Verdanen aktiivinen lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen sai virallisesti alkunsa kuusi vuotta sitten keskustelusta rahastojen sijoittajien kanssa. Se vaikuttaa kolmella eri tasolla: itse organisaatioon, rahastoihin ja niiden salkkuyrityksiin sekä koko yhteiskuntaan.

Suurimmat potentiaaliset kestävään kehitykseen liittyvät edut tulevat rahastojen omistamista 95:stä salkkuyrityksestä, joiden toiminnoilla voi olla todella merkittävä vaikutus. Tällä alueella myös kestävään kehitykseen ja laajemmalti maineeseen vaikuttavat taloudelliset riskit ovat suurimmillaan. Verdane keskittyykin vastuullisessa sijoittamistoiminnassaan lähinnä salkkuyrityksiin sijoitusprosessin kaikissa vaiheissa.

Hankinta:
Potentiaalisia sijoituksia arvioitaessa sijoituskomitea käyttää keskustelujensa pohjana erityisiä vastuullisen sijoittamisen tarkastuslistoja, jotka käsittelevät mahdollisuuksia ja riskejä. Lisäksi kiinnitetään yhä enemmän huomiota kuluttajien/ostajien kiinnostukseen vastuullisuusasioista sekä megatrendeihin, kuten kaupungistumiseen, resurssipulaan ja ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi Bemz (ruotsalainen yritys) toimittaa IKEAn sohviin ja nojatuoliin  massatuotantona valmistettuja päällisiä, joilla asiakkaat voivat uudistaa huonekalunsa ja kuluttaa merkittävästi aiempaa vähemmän materiaaleja. Yritys käyttää tehokkaasti hyväkseen kierrätysteemaa, ja resurssien käyttö on tärkeä asia niin sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille.

Sijoittaminen:
Tällä hetkellä sijoituskaudella oleva rahasto (Verdane Capital VIII) ja sen edeltäjärahastot ovat kaikki sitoutuneet vastuullisuuteen, mm. YK:n Global Compact -aloitteen investointirajauksiin.

Omistus:
Tällä alueella on eniten mahdollisuuksia parantaa keskittymistä kestävään kehitykseen. Omistusvaiheen alussa tehdään sadan päivän suunnitelma, jossa määritetään tietyt tavoitteet ja niiden teemat. Tähän liittyy yleensä työpaja kunkin salkkuyrityksen ylimmän johdon kanssa. Verdane on kaikkien keskeisten salkkuyritysten hallitusten jäsen, ja Verdane odottaa, että kaikki yritykset ottavat kestävän kehityksen huomioon strategisten tavoitteiden määrittelyssä. Lisäksi kestävän kehityksen tulee olla pysyvästi hallituksen esityslistalla. Esimerkiksi kahdeksan viime vuoden hallussapitojakson aikana Verdane auttoi kehittämään energiatehokkuutta Wireless Maingaten ydinliiketoiminnassa. Tämä on auttanut kuluttajia ymmärtämään, miten ja milloin he käyttävät energiaa, tukenut energian hinnoittelua ja parantanut verkon kuormituksen tasausta.

Irtautuminen:
Verdane uskoo, että hyvin hallinnoidulle salkkuyritykselle keskittyminen kestävään kehitykseen voi tuoda selvästi havaittavaa liikearvoa yrityksen irtautumisprosessissa, sekä minimoimalla riskejä mahdollisille uusille omistajille että korostamalla yrityksen potentiaalia. Kestävän kehityksen tarjoaman potentiaalin hyödyntäminen  varmistetaan sisällyttämällä tämä osa-alue myyntiprosessin neuvonantajaa valittaessa käytettävän pisteytyksen parametreihin (eli arvioidaan konsulttien kestävään kehitykseen liittyvää ammattitaitoa yrityksen optimaalisen asemoinnin takaamiseksi irtautumisen yhteydessä). Lisäksi Verdane varmistaa, että kestävää kehitystä koskevat tiedot sisällytetään yrityksen myyntiin liittyviin tietopaketteihin ja -pankkiin.

Verdane kehittää kestävän kehityksen lähestymistapaansa jatkuvasti. Vuonna 2015 keskityttiin riskien minimointiin ja holistiseen lähestymistapaan koskien globaalien haasteiden (kuten resurssipulan) mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Koko tiimille pidettiin yhden päivän työpaja, jonka tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta aiheesta ja keskustella salkkuyritysten erityismahdollisuuksista. Lisäksi kestävä kehitys otettiin mukaan ns. parhaiden käytäntöjen alueisiin vuonna 2015. Näin voidaan varmistaa, että vastuullinen sijoittaminen ja Verdanen arvonluontimenetelmät ovat aina yhteydessä toisiinsa.

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus