Vuosikertomus 2015

Verojalanjälki 2015

Verostrategia ja toimintaperiaatteet

Verotukseen liittyvät tekijät huomioidaan Teollisuussijoituksen liiketoiminnan suunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. Liiketoimintapäätöksissä verotus huomioidaan yhtenä tekijänä siten, että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan ja varmistetaan tasapainoinen verotuksellinen asema.

Verostrategia tukee liiketoimintaratkaisuja ja varmistaa niiden asianmukaisen toteuttamisen myös verotuksen näkökulmasta. Pääomasijoitustoimintaan liittyy veroasioiden huolellinen selvittäminen rahastosijoitusten sekä suorien sijoitusten valmisteluvaiheessa.

Teemme kotimaisten rahastosijoitusten lisäksi sijoituksia myös ulkomaisiin rahastoihin. Toimialan käytännön mukaisesti rahastorakenteet suunnitellaan siten, että ne ovat verotukselliselta luonteeltaan läpivirtausyksiköitä. Rahasto itsessään ei ole verovelvollinen, vaan rahaston tulo verotetaan sijoittajatasolla sijoittajan oman verostatuksen mukaisesti. Teollisuussijoitus maksaa Suomen verolakien mukaisesti ulkomaisista rahastoista saaduista tulosta aiheutuvat tuloverot Suomeen. Näin vältetään kaksinkertainen verotus.

Veroasioiden hoidossa on tärkeää laadukas ja ajallaan tapahtuva veroilmoitusten ja muiden lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden ja vaatimusten täyttäminen.

Veroraportoinnissa noudatetut periaatteet

Vuosikertomuksessa olennaiset verot ja veroluonteiset maksut on luokiteltu verolajeittain. Olennaisuusperiaatteen mukaisesti seuraavia veroja ei ole raportoitu niiden vähäisen määrän vuoksi: varainsiirto-, valmiste-, vakuutusmaksu- ja lähdeverot.

Olemme laatineet ensimmäisen IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen 31.12.2015 päättyvältä tilikaudelta. Konsernitilinpäätös sisältää vertailutiedot 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Siirtymäpäivä suomalaisesta kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöstä (FAS) IFRS-standardeihin on 1.1.2014. Sen johdosta vuoden 2014 vertailutiedot on muutettu vastaamaan Teollisuussijoitus-konsernin rakennetta IFRS-standardin mukaisesti.

Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut, TEUR 2015 Suomi 2014 Suomi
Liikevaihto * - -
Tulos ennen veroja 108 357 -31 386
Henkilöstön lukumäärä 31 31
* Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniyhtiöillä ei ole liikevaihtoa
Maksettavat verot, TEUR Suomi Suomi
Tuloverot 2 779 0
Työnantajamaksut 785 709
Palveluihin ja hankintoihin liittyvät arvonlisäverot, joita ei ole vähennetty ** 453 422
Yhteensä 4 018 1 132
** Suomen Teollisuussijoitus Oy:n konserniyhtiöillä ei ole arvonlisäverollista myyntiä. Tämän vuoksi palveluihin ja hankintoihin liittyvät arvonlisäverot jäävät näiden yhtiöiden maksettavaksi.
Tilitettävät verot, TEUR Suomi Suomi
Palkoista perittävät ennakonpidätykset 1 286 1 223
Yhteensä 1 286 1 223
Maksettavat ja tilitettävät verot yhteensä 5 304 2 355

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus