Vuosikertomus 2015

Sisäiset toimintatavat

Teollisuussijoituksen toiminnasta säädetään lailla ja asetuksella. Nykyisin voimassa oleva laki tuli voimaan 15. päivänä tammikuuta 2014. Toimintaa ohjaavat muun muassa Työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet, sijoitussuunnitelma, yhtiön riskienhallintapolitiikka, puolueettomuusohje, sisäpiiriohje, ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Sisäisissä toimintatavoissa kiinnitämme erityistä huomiota hyvään hallintotapaan ja toiminnassa noudatetaan Suomen pääomasijoitusyhdistyksen läpinäkyvyys- ja avoimuussäännöstöjä, Code of Conduct -säännöstöä sekä sisäisiä dokumentoituja ohjeita.

Sijoitussuunnitelma

Sijoituspolitiikkamme raamit määritetään yhtiötä säätelevässä laissa ja asetuksessa. Yhtiön hallitus hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman, jossa määritetään tarkempi sijoitussuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Sijoitustoiminnan pääpainopisteenä ovat kasvuvaiheen sijoitukset, joihin sijoitussalkku painottuu noin 70 -prosenttisesti. Sijoituksia tehdään myös varhaisempaan sekä kehittyneempään vaiheeseen. Sijoitusten pääpaino kohdistuu Suomessa oleviin tai suomalaisiin kohteisiin. Tavoitteena on, että sijoitukset hyödyntävät suoraan tai välillisesti suomalaista yhteiskuntaa.

Sijoitussalkku löytyy verkkosivuilta.

Sijoitusprosessi

Toiminnan luotettavuuden ja riskienhallinnan edistämiseksi sisäiset toimintatavat on jaettu prosesseiksi, joissa keskeiset toimenpiteet, vastuut ja kontrollit on määritetty ja kuvattu. Tärkein toiminnallinen prosessi on sijoitusprosessi.

Teollisuussijoituksen sijoitusprosessi

Sijoitusprosessi

Sijoitusten keskeinen valmistelu ja seurantavastuu on sijoitustiimeillä. Johtoryhmä arvioi sijoitusesitykset, minkä jälkeen hallitus päättää sijoituksista. Johtoryhmä päättää sijoituksen toteutuksesta sekä sijoituksista irtautumisista. Sijoitustiimit hallinnoivat ja sijoitustoiminnasta riippumaton back office seuraa sijoitussalkun kaikkia kohteita. Sijoitusprosessiin sisältyy useita dokumentoituja kontrolleja, joista vastaa back office. Yhtiön hallitukselle raportoidaan säännöllisesti sijoitusten kehittymisestä sekä erikseen sijoitusten riskeistä.
Sijoitusprosessin eri vaiheet ja vastuut:

1.Hankevirran generointi (sijoitustiimi)
2.Sijoituksen valmistelu (sijoitustiimi)
3.Sijoitusesitys johtoryhmälle (sijoitustiimi, johtoryhmä)
4.Sijoituspäätös hallitukseen (hallitus)
5.Sijoituksen toteutus (sijoitustiimi, johtoryhmä, hallitus)
6.Sijoitusten seuranta ja hallinnointi (sijoitustiimi, johtoryhmä, hallitus)
7.Sijoituksesta irtautuminen (sijoitustiimi, johtoryhmä, hallitus)

Vuoden 2015 lopussa käynnistettiin sisäinen kehitystyö sijoitusprosessin päivittämiseksi. Työn odotetaan valmistuvan alkuvuonna 2016.

Riskienhallintapolitiikka

Hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka määrittää riskienhallinnan periaatteet, riskienmäärittelyt ja -luokittelut, keskeiset roolit ja vastuunjaot sekä seuranta- ja raportointikäytännöt.

Riskienhallinta varmistaa että yhtiössä kannetut riskit ovat oikeassa mittasuhteessa riskinkantokykyymme nähden. Tavoitteena on, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan, niihin reagoidaan ja että niitä hallitaan ja seurataan.

Yhtiöön vaikuttavia riskejä ja niiden hallintaa kuvataan tarkemmin yhtiön IFRS-tilipäätöksen liitetiedoissa.

Toimintaohjeita

  • Puolueettomuusohje: Hyvän hallintotavan mukaisesti yhtiön toiminnan on oltava avointa ja siten hoidettua, että ulkopuolisilla tahoilla säilyy luottamus yhtiön toimintaan. Nämä näkökohdat korostuvat erityisesti julkisomisteisessa yhtiössä. Käytössämme ovat henkilökunnan ja hallituksen riippumattomuutta ja esteellisyyttä käsittelevät ohjeet. Hyvän hallintotavan mukaisesti asiaa hoitavien henkilöiden on oltava riippumattomia hoidettavaan asiaan liittyvistä seikoista.
  • Sisäpiiriohje: Ohje perustuu arvopaperimarkkinalakiin ja sitä täydentäviin ohjeisiin ja määräyksiin, ja sen tarkoituksena on edistää sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta. Sisäpiiriohjeen avulla lisätään myös yhtiön henkilökunnan ja sen intressipiirissä muutoin toimivien henkilöiden tietämystä sisäpiirimääräyksistä niin, ettei määräyksiä tahattomastikaan rikota. Ohje koskee kaikkia yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä. Vaikka Teollisuussijoitus ei itse ole listayhtiö, se käsittelee usein sisäpiirintiedoksi luokiteltavia tietoja. Siksi on tärkeää määritellä toimintatavat, joilla varmistetaan, että yhtiössä toimivat tunnistavat sisäpiiriasemansa ja tietävät, miten sisäpiirintietoja hallitaan ja miten sisäpiiriläisten kaupankäyntiä rajoitetaan.
  • Ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta: Teollisuussijoituksen pääomasijoitukset voivat edellyttää ns. yrityskauppailmoituksen tekemistä ja kilpailuviranomaisen lupaa. Henkilöstölle annetussa ohjeistuksessa kuvataan toimintamallit, joiden mukaan toimittaessa yritysjärjestelyjen ilmoitusvelvollisuus ja lupatarpeet tulevat asianmukaisesti huomioiduksi.

Hankinnat

Yhtiön hankinnat painottuvat asiantuntijapalveluihin. Sijoitustoiminnan tehokkaassa toteuttamisessa käytetään esimerkiksi ulkopuolisia due diligence, laki ja toimialaosaamiseen liittyviä, esim. uusien toimialojen ja niihin liittyvien sijoitusmahdollisuuksien kartoitukseen liittyviä konsultointipalveluja.

Merkittävät investoinnit ja palveluhankinnat suunnitellaan etukäteen seuraavan vuoden budjetin ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa. Yhtiön hallitus päättää vuosittain budjetista ja liiketoimintasuunnitelmasta ja operatiivinen johto budjettiin sisältyvien hankintojen toteuttamisesta. Toimitusjohtaja voi päättää yksittäisistä vuosibudjettiin kuulumattomista hankinnoista. Merkittävät hankinnat kilpailutetaan, ja niitä valmistelee useampi henkilö.

Green Office

Olemme osallistuneet WWF:n Green Office -ohjelmaan vuodesta 2010 lähtien, ja saimme Green Office -sertifikaatin vuonna 2012. Ohjelman tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Green Office -toimiston tavoitteena on jatkuva ympäristöjärjestelmän kehittäminen ja henkilöstön ympäristötietoisuuden parantaminen. Teollisuussijoitus edistää toiminnassaan kestävää kehitystä, ja toimintatapojen ympäristöystävällisyyttä seurataan muun muassa kulutustapamittarilla, työmatkaseurannalla sekä sähkön ja paperin kulutusta seuraamalla. Tiedot raportoidaan vuosittain WWF:lle.

 

WWF Green office

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus