Vuosikertomus 2015

Raportin kuvaus

Yritysvastuun raportointijakso on vuoden 2015 tili­kausi. Raportti kattaa Teollisuussijoituksen oman toiminnan, jossa laskentarajana on yhtiön juridinen kokonaisuus. Raportti julkaistaan Teollisuussijoituksen verkkosivuilla.Teollisuussijoituksella on ollut 17.12.2013 alkaen enemmistöosuus (66,4%) Aker Arctic Technology Oy:n (Aker Arctic) osakekannasta. Aker Arcticin tiedot eivät sisälly Teollisuussijoituksen yritysvastuun tunnuslukuihin.

Yritysvastuuraportti laaditaan vuosittain, ja ensimmäisen kerran raportointi toteutettiin vuonna 2011. Yritysvastuuraportoinnin yhteydessä julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka on yhtiön verkkosivuilla.

Ra­portoinnissa käytetään viitekehyksenä Valtioneuvoston päätöksen (3.11.2011) mukaista yritysvastuun raportointimallia listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi raportoinnissa hyödyn­netään GRI G4 suppeaa ra­portointiviitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen lisäosan (Finan­cial Services Sector Disclosures, FS) tun­nuslukuja. Raportin taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon. Raporttia ei ole varmennettu.

Linkki Selite
Strategia ja analyysi
1. Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
Organisaation taustakuvaus
3. Raportoivan organisaation nimi Teollisuussijoitus lyhyesti
4. Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Teollisuussijoitus lyhyesti
5. Organisaation pääkonttorin sijainti Teollisuussijoitus lyhyesti
6. Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii Teollisuussijoitus lyhyesti
7. Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Teollisuussijoitus lyhyesti
8. Markkina-alueet Teollisuussijoitus lyhyesti
9. Raportoitavan organisaation koko Henkilöstö
10. Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Henkilöstö
11. Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Ei ole
12. Organisaation toimitusketju Sisäiset toimintatavat
13. Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Ei merkittäviä muutoksia
14. Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Sisäiset toimintatavat
15. Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullisuus
16. Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Vastuullisuus
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
17-23. Olennaiset näkökohdat ja laskentaraja Olennaiset teemat
GRI-sisältöindeksi
Sidosryhmävuorovaikutus
24-27. Sidosryhmävuorovaikutus Olennaiset teemat
Raportin kuvaus
28-33. Raportin kuvaus GRI-sisältöindeksi
Hallinto
34. Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto
Liiketoiminnan eettisyys
56. Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Arvot
Vastuullisuuden johtaminen Sisäiset toimintatavat
Taloudellinen vastuu
Vastuullinen Sijoittaminen
Henkilöstö
Tunnusluvut
TALOUDELLINEN VASTUU
EC1 Suora tuotettu taloudellinen lisäarvo Taloudellinen vastuu
EC4 Valtiolta saadut merkittävät avustukset Ei avustuksia
EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Vaikuttavuus
YMPÄRISTÖVASTUU
EN30 Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset Sisäiset toimintatavat Osittain
SOSIAALINEN VASTUU
Työntekijöitä ja työolosuhteita koskevat käytännöt
LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstö
LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa­aikaiselle henkilöstölle Samat etuudet
LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Henkilöstö
LA9 Koulutustuntien määrä jaoteltuna henkilöstöryhmän ja sukupuolen mukaan Henkilöstö
LA10 Koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Henkilöstö
LA11 Kehityskeskustelujen piirissä olevien osuus Henkilöstö
LA12 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien koostumus Hallinto
Henkilöstö
Ihmisoikeudet
HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Ei tapauksia
Yhteiskunta
SO1 Osuus toiminnoista, joissa on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat Vaikuttavuus
SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Ei tukia eikä lahjoituksia poliittisille tahoille
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina- aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset Ei kilpailuoikeudellisiin säännöksiin liittyviä oikeustoimia
SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Ei sakkoja
Tuotevastuu
PR5 Asiakastyytyväisyys Olennaiset teemat
GRI:n rahoitusalan toimialakohtainen lisäosa
Tuoteportfolio
FS6 Tuoteportfolion jakauma Sijoitustoiminta
Aktiivinen omistajuus
FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa Vastuullinen Sijoittaminen
FS11 Sijoituskohteiden ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksen arviointi Vastuullinen Sijoittaminen
Vaikuttavuus

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus