Vuosikertomus 2015

Olennaiset teemat

Yritysvastuun olennaiset teemat ja tunnusluvut on määritelty olennaisuusanalyysillä yhteistyössä yritysvastuun asiantuntijan kanssa. Teemat kartoitettiin muun muassa omistajaohjauksen vuorovaikutukseen, kohdeyritys- ja kumppanuustyytyväisyystutkimukseen ja yrityskuvatutkimuksen tuloksiin perustuen sekä yhtiön omien näkemysten pohjalta. Olennaisuutta seurataan ja päivitetään yhtiön liiketoiminnan ja sidosryhmiltä saadun palautteen kautta.

Teollisuussijoituksen olennaiset vastuullisuuden teemat

Yritysvastuun olennaiset teemat

Sidosryhmävuorovaikutus

Sidosryhmämme edustavat sijoitustoimintaan, yhteiskuntaan, omistajaan ja henkilöstöön liittyviä toimijoita. Yrityskuva- ja kumppanuustyytyväisyystutkimuksen avulla kartoitetaan sidosryhmien yhtiön toiminnalle asettamia odotuksia sekä vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Teollisuussijoituksen sidosryhmäareenat

 • Liiketoiminta-areena
  Liiketoiminta-areenan odotukset kohdistuvat erityisesti vastuulliseen sijoitustoimintaan ja sisäisiin toimintatapoihin, joiden kautta varmistetaan toiminnan korkea laatu ja luottamuksellisuus ja jotka takaavat lakien ja säädösten noudattamisen. Tavoitteemme on olla luotettava ja asiantunteva kumppani ja kasvun mahdollistaja.
 • Yhteiskunta-areena
  Yhteiskunnallisen sektorin odotukset ovat keskeisiä, sillä olemme julkisomisteinen yhtiö, joka hallinnoi valtion ja muiden sijoittajien varallisuutta. Odotukset painottuvat vaikuttavuuteen ja vastuulliseen sijoittamiseen. Toimintamme välilliset vaikutukset heijastuvat muun muassa elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden edistämiseen ja työpaikkojen lisääntymiseen.
 • Omistaja-areena
  Omistajien odotukset painottuvat toimintamme vaikuttavuuteen ja taloudelliseen vastuuseen. Taloudellisten sekä vaikuttavuuteen liittyvien tulosten saavuttaminen vaikuttaa omistajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja käytettävissä oleviin resursseihin. Tavoitteenamme on pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen ja omistaja-arvon lisääminen. 
 • Sisäinen areena
  Sisäisten sidosryhmien odotukset painottuvat vaikuttavuuteen ja talouteen sekä vastuulliseen toimintaan ja hyvään henkilöstöpolitiikkaan. Sisäisen areenan odotuksia mitataan muun muassa henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksella, joka toteutetaan säännöllisin väliajoin. Haluamme tehdä Teollisuussijoituksesta luovan työympäristön, jossa viihdymme ja saavutamme erinomaisia tuloksia. 

Yrityskuvatutkimus

Olemme toteuttaneet yrityskuvatutkimuksen kolmen vuoden välein vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2014 tutkimusta laajennettiin kahden vuoden välein toteutettavaksi yrityskuva- ja asiakastyytyväisyystutkimukseksi. Tutkimus toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2016.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus