Vuosikertomus 2015

Vaikuttavuus

Pääomasijoitustoimintamme tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttavuus, joka toteutuu uusien työpaikkojen luontina tai olemassa olevien säilyttämisenä, sekä yritysten kannattavana kasvuna ja kansainvälistymisenä. Talouden rakenteiden uudistuminen on tärkeä vaikuttavuuden ulottuvuus, jota tavoittelemme kohdennetuilla sijoitusohjelmilla ja sijoitustoiminnan painopistealueilla.

Teollisuussijoituksella on useissa tapauksissa merkittävä rooli uuden pääomasijoitusrahaston perustamisessa, ja vastaavasti suorissa sijoituksissa jaetaan riskiä yksityisten sijoittajien kanssa samalla kun riskirahoituksen määrä saadaan kasvatetuksi kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle. Kansainvälisille sijoittajille tarjoamme luotettavan ja osaavan paikallisen kumppanin.

Selektiivisellä, yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa toteutettavalla, tuottoa tavoittelevalla sijoitustoiminnalla varmistamme pääomaresurssien kohdistumisen lupaavimpiin yrityksiin, joissa niiden vaikuttavuus on parhaimmillaan. Pääomasijoitusten muodossa talouden kasvuun suunnatut panostukset ovat luonteeltaan palautuvia ja siten kustannustehokkaita julkisen talouden kannalta.

Yritysten kasvu ja kannattavuus

Arvioimme sijoitusten yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta vuosittain. Viimeksi toteutetussa arvioinnissa oli käytettävissä kohdeyhtiöiden vuoden 2014 tilinpäätöstiedot ja ne on julkistettu puolivuotiskatsauksen 1-6/2015 yhteydessä.

Vaikuttavuuskatsaus 2014

Optomedin liikevaihto kasvoi 50 % vuonna 2015

Mainio esimerkki pitkäjänteisen ja määrätietoisen tuotekehityksen tuomasta kansainvälisestä kasvusta on oululainen Optomed Oy, jonka tuote on edullinen ja helppokäyttöinen silmänpohjakamera. Sen avulla silmäterveyttä voidaan edistää erityisesti kehittyvissä maissa. Yhtiö on onnistunut hankkimaan tuotteelleen merkittäviä globaaleja jakelukumppaneita, ja sen liikevaihto kasvoi 50 % vuonna 2015 päätyen 6,1 milj. euroon.

Pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen

Kehitämme suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa ensisijaisesti katalysoimalla yksityistä ja kansainvälistä pääomaa kotimaisten kasvuyritysten riskirahoitukseen. Vuonna 2015 sijoituskohteisiimme kanavoitui pääomasijoituksina yhteensä 8,6 kertaa Teollisuussijoituksen sijoittama määrä. Suorissa sijoituksissamme katalysointivaikutus oli 6,8-kertainen, ja niihin kohdistui ulkomaista pääomaa lähes saman verran kuin minkä sijoitimme.

Kansainvälisen pääoman osuus Suomessa toteutuvissa sijoituksissa on kasvussa, ja kaiken kaikkiaan vuoden aikana verkostomme kautta kohdistui suomalaisiin kohteisiin 113 milj. euroa ulkomaista riskipääomaa. Merkittävin osa kansainvälisestä pääomasta kohdistui rahastosijoituksiin.

Kasvurahastojen Rahastot

Kasvurahastojen Rahastot (KRR ja KRR II) ovat yhdessä suomalaisten työeläkeyhteisöjen kanssa perustettuja rahastojen rahastoja, jotka sijoittavat kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin. KRR sijoitti 11 suomalaiseen rahastoon vuoden 2013 lopussa päättyneen sijoitusperiodinsa kuluessa. Kohderahastojen yhteenlasketut pääomat olivat 835 milj. euroa, josta 230 milj. euroa on kerätty ulkomaisilta sijoittajilta. Kohderahastoilla oli vuoden 2014 lopussa sijoituskohteina n. 100 yritystä, joissa syntyi liikevaihtoa reilut 800 milj. euroa ja joissa oli yhteensä 6 300 työpaikkaa.

KRR II aloitti sijoitustoimintansa vuoden 2014 alussa ja on tähän mennessä antanut sijoitussitoumuksia viiteen rahastoon yhteensä 62,5 milj. eurolla. Vuoden 2015 aikana rahasto antoi kolme uutta sijoitussitoumusta.

Sijoitusohjelmilla kohdennettua vaikuttavuutta

Suorien sijoitusten suuntaamisessa sijoitusohjelmat ovat merkittävä työkalu. Vuonna 2014 käynnistimme 100 milj. euron Uudistuva teollisuus –ohjelman, jonka tavoitteena on edistää  teollisuuden uudistumista ja kilpailukykyä. Ohjelman kohteena ovat suomalaiset keskisuuret yritykset ja niitä palvelevat yritykset. Ohjelman erityisinä toimialapainopisteinä ovat cleantech, biotalous, terveysteknologia ja digitalisaatio.

Ohjelmasta oli vuoden 2015 loppuun mennessä tehty sijoituksia 17 yritykseen yhteensä 47 milj. eurolla. Vuoden 2015 merkittävimpiä kohteita ohjelmassa olivat sijoitus Rauman telakan toimintaa jatkavaan Rauma Marine Constructions Oy:öön sekä Kotkamills Oy:öön, jossa sijoituksen kohteena on paperikoneen modernisointi pakkauskartongin tuotantoon.

Alkuvuonna 2015 käynnistimme uuden 25 milj. euron sijoitusohjelman, jonka tavoitteena on tuoda kansainvälisiä sijoittajia ja pääomaa sekä osaamista ja verkostoja edistämään kotimaisten kasvuyritysten kansainvälistymistä. Ensimmäiset kaksi sijoitusta toteutuivat vuoden 2015 aikana.

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus