Vuosikertomus 2015
6. Pääomasijoitusten nettovoitot
EUR tuhatta 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Pääomasijoitusrahastot
Venture capital 21 011 -5 219
Myöhemmän vaiheen 38 863 3 687
Rahastojen rahastot 11 721 1 451
Suorat pääomasijoitukset
Venture capital 10 293 -10 252
Myöhemmän vaiheen 26 910 -29 332
Yhteensä 108 797 -39 666
Pääomasijoitusten nettovoitot koostuvat käyvän arvon muutoksista:
Realisoituneet 53 478 2 563
Realisoitumattomat 55 319 -42 229
Yhteensä 108 797 -39 666
Pääomasijoitusten nettovoitot koostuvat realisoituneista ja realisoitumattomista käyvän arvon muutoksista sisältäen myös suorien sijoitusten korko- ja osinkotuotot.
7. Henkilöstökulut
EUR tuhatta 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Palkat ja palkkiot 3 633 3 217
Eläkekulut 568 555
Muut henkilösivukulut 217 155
Yhteensä 4 418 3 927
1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöitä tilikauden aikana keskimäärin 31 31
EUR tuhatta 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Johdon palkat ja palkkiot
Hallitus 129 121
Toimitusjohtaja 219 242
Johtoryhmä 994 1 136
Johtoryhmän palkat ja palkkiot sisältävät myös toimitusjohtajan ja hänen varamiehensä palkat ja palkkiot.
Emoyhtiön Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot päättää yhtiökokous. Yhtiön 17.4.2015 pidetty
varsinainen yhtiökokous päätti palkkioiksi seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 850 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 700 euroa kuukaudessa, sekä kuukausipalkkion lisäksi
kaikille hallituksen jäsenille 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksista ja hallituksen asettamien
valiokuntien kokouksista.
Toimitusjohtajan ja muiden emoyhtiön johtoryhmän jäsenten palkkausperusteista, kokonaispalkasta sekä
palkkiojärjestelmästä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi keskimäärin
viisi henkilöä tilikauden aikana. Koko yhtiön henkilöstö kuului palkkiojärjestelmän piiriin tilikauden 2015 aikana.
Toimitusjohtajan eläkejärjestely on työeläkelainsäädännön mukainen. Toimitusjohtajalla on 6 kuukauden irtisanomisaika,
jonka lisäksi henkilö on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen tietyin ehdoin.
8. Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut sisältävät tilintarkastajan palkkioita toimeksiantoryhmittäin:
EUR tuhatta 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Tilintarkastuspalkkiot 37 25
Veroneuvonta 5 0
Muut palkkiot 56 14
Yhteensä 98 39
9. Tuloverot
EUR tuhatta 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -2 779
Aiempia tilikausia koskevat verot
Laskennalliset verot (liitetieto 12):
Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot -19 156 5 712
Tulovero tuloslaskelmassa -21 936 5 712
Verokulun ja kotimaan 20 %:n verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma
EUR tuhatta 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Tulos ennen veroja 108 358 -31 386
Verot laskettuna kotimaan verokannalla -21 672 6 277
Verovapaat tuotot -77 -104
Vähennyskelvottomat kulut 12 2
Pääomasijoitusrahastojen nettotuottojen ja verotettavan tulon ero -199 -463
Verot tuloslaskelmassa -21 936 5 712
10. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo 31.12.2015 oli 223 tuhatta euroa
(331 tuhatta euroa 31.12.2014). Tilikausien 2015 ja 2014 aikana arvoissa ei ole tapahtunut muita
merkittäviä muutoksia kuin hyödykkeistä kirjatut suunnitelman mukaiset poistot.
11. Lyhytaikaiset velat
EUR tuhatta 31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014
Ostovelat 281 153 179
Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset 1 483 1 102 1 022
Verovelat 2 779
Muut 119 139 240
Yhteensä 4 663 1 394 1 440
12. Laskennalliset verot
EUR tuhatta Pääomasijoitus-rahastojen käyvän arvon muutokset Suorien sijoitusten käyvän arvon muutokset Rahoitus-arvopapereiden käyvän arvon muutokset Verotuk-
selliset
tappiot
Muut erät Yhteensä
Laskennalliset verosaamiset
01.01.14 1 904 8 059 76 5 417 1 204 16 659
Merkitty tuloslaskelmaan 2 520 6 898 17 -732 1 8 703
31.12.14 4 423 14 957 93 4 685 1 204 25 362
Merkitty tuloslaskelmaan -1 290 -6 292 424 -4 685 -1 197 -13 039
31.12.15 3 134 8 666 517 0 7 12 324
Muut erät koostuvat verotuksessa vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista, jotka ovat syntyneet pääosin raportoitavaa kautta aiemmin tapahtuneista suorien sijoitusten irtautumisista.
Verotuksessa vahvistettuja tappioita oli 31.12.2015 yht. 23,2 milj. euroa, jotka ovat purettu tilikaudelta 2015 syntynyttä verotettavaa tuloa vastaan.
EUR tuhatta Pääomasijoitus-rahastojen käyvän arvon muutokset Suorien sijoitusten käyvän arvon muutokset Rahoitus-arvopapereiden käyvän arvon muutokset Yhteensä
Laskennalliset verovelat
01.01.14 8 783 2 595 2 281 13 659
Merkitty tuloslaskelmaan 1 894 367 730 2 991
31.12.14 10 677 2 962 3 012 16 651
Merkitty tuloslaskelmaan 2 832 3 726 -439 6 118
31.12.15 13 508 6 688 2 573 22 769
13. Vastuusitoumukset
Ei purettavissa olevien vuokrasopimusten mukaiset vähimmäisvuokrat ovat seuraavat:
EUR tuhatta 31.12.2015 31.12.2014 1.1.2014
Vuoden kuluessa 486 504 501
1-5 vuoden kuluessa 2 307 975 1 344
Myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua 629
Yhteensä 3 422,16 1 479 1 845
Jäljellä olevat sijoitussitoumukset
EUR tuhatta 31.12.15 31.12.14 01.01.14
Pääomasijoitusrahastot 263 600 255 480 273 266
Kohdeyritykset 1 395 500 400
Yhteensä 264 994 255 980 273 666
14. Lähipiiri
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, sen tytär- ja osakkuusyritykset.
Lähipiiriin luetaan myös hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä.
Johdon palkat ja palkkiot on esitetty henkilöstökulut liitetiedossa 7. Henkilöstökulut.
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet:
Suomen Teollisuussijoitus Oy on veloittanut hallinnointipalkkiota Start Fund I Ky:ltä
117 tuhatta euroa vuonna 2015 (179 tuhatta euroa v.2014).
Suomen Teollisuussijoitus Oy on veloittanut neuvonantopalkkiota Tesi Fund Management Oy:ltä
315 tuhatta euroa vuonna 2015 (303 tuhatta euroa v.2014).
Lisäksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä on 1639 tuhatta euroa sijoitussitoumuksia Start Fund I Ky:öön.
per 31.12.2015 (2365 tuhatta euroa vuonna 2014)
15. Tytäryritykset
Emoyritys ja yritykset joissa konsernilla on määräysvalta 31.12.2015 on esitetty seuraavassa taulukossa:
Emoyritys Rekisteröinti-maa Liiketoiminnan luonne Emo-yrityksen omistusosuus (%) Konsernin omistus-
osuus (%)
Käsittely konserni-tilinpäätöksessä
Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomi Pääomasijoitustoiminta
Tytäryritykset
Start Fund Management Oy Suomi Hallinnointiyhtiö 100% 100% Konsolidoidaan
Tesi Fund Management Oy Suomi Hallinnointiyhtiö 100% 100% Konsolidoidaan
Tesi Industrial Management Oy Suomi Pääomasijoitustoiminta 100% 100% Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
Start Fund I Ky Suomi Pääomasijoitustoiminta 100% 100% Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
Aker Arctic Technology Oy Suomi 1) 66,4 % 66,4 % Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
Akac Inc. Kanada 1) 66,4 % Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
1) Jäänmurtajien ja muiden arktisten alueiden laivojen suunnitteluun ja tekniseen konsultointiin erikoistunut yhtiö
16. Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Reaalitalouden mahdollinen pidempiaikainen heikkenevä kehitys saattaa heikentää sijoituskohteiden kasvunäkymiä ja arvonkehittymistä, irtautumismahdollisuuksia sijoituskohteista ja myös johtaa sijoitusten arvostusten laskuun.
Sijoitustoiminta kohdistetaan kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin yrityksiin. Markkinan kehittämisen tavoitteena on yhtiön oman katalysoivan riskirahoitustarjonnan lisäksi kanavoida kansainvälistä pääomaa ja osaamista Suomeen.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus