Vuosikertomus 2015

2. Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut

Tilinpäätöksen laadinta kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaan edellyttää johdon tekevän arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat konsernitilinpäätöksessä ja sen liitetiedoissa raportoituihin eriin. Toteutumat voivat poiketa näistä arvioista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa sovellettaessa tilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Johdon arviot ja oletukset perustuvat historialliseen kokemukseen ja tulevaisuuden ennusteisiin, joita arvioidaan jatkuvasti.

Sijoitusyhteisöpoikkeuksen soveltaminen

Teollisuussijoituksen johto on todennut, että Teollisuussijoitus on IFRS 10:ssä määritelty sijoitusyhteisö, koska se täyttää sijoitusyhteisön kriteerit.  Teollisuussijoituksen liiketoiminnallinen tarkoitus on yksinomaan sijoittaminen sijoituspääoman arvon nousun ja sijoitustuottojen hankkimiseksi. Vaikka Teollisuussijoituksen toimintaa ajaa myös yritystoiminnan kehittäminen ja tukeminen Suomessa, tätä tavoitetta toteutetaan ainoastaan pääomasijoituksen keinoin, jolloin Teollisuussijoituksen taloudellinen tuotto tulee pääoman arvonnoususta ja muista sijoitustuotoista. Pääomasijoitusrahastoissa on jo rahastojen luonteen ja elinkaarimallin perusteella irtautumissuunnitelma sijoituksille. Myös jokaiselle suoralle sijoitukselle on olemassa dokumentoitu irtautumisstrategia. Johto seuraa sijoitusten kehitystä käypiin arvoihin perustuen, ja sijoitusten käyvät arvot määritetään vähintään puolivuosittain. Johto on lisäksi arvioinut, että seuraavat ominaispiirteet tukevat Teollisuussijoituksen luokittelemista sijoitusyhteisöksi: Sillä on useampi kuin yksi sijoitus ja sen omistusosuudet ovat muodoltaan oman pääoman ehtoisia. Tavallisesti sijoitusyhteisöllä on useampi kuin yksi sijoittaja. Teollisuussijoituksen pääasiallisena sijoittajana toimii valtio edustaen laajemman sijoittajaryhmän intressejä. Lisäksi Teollisuussijoituksen hallinnoimissa rahastoissa on sijoittajina työeläkeyhteisöjä. Työeläkeyhteisöt eivät kuulu Teollisuussijoituksen lähipiiriin, mikä on yksi sijoitusyhteisön ominaispiirre.

Käyvän arvon määrittäminen

Keskeisin tilinpäätöksen osatekijä, joka sisältää arvioihin ja oletuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä, on pääomasijoitusten käyvän arvon määrittäminen. Epälikvidien pääomasijoitusten arvonmääritykseen ja arvojen pysyvyyteen liittyvän epävarmuuden vuoksi pääomasijoitusten käyvät arvot eivät välttämättä kuvaa sitä hintaa, joka sijoituksista saataisiin ne realisoitaessa. Pääomasijoitusten käyvistä arvoista kerrotaan tarkemmin liitetiedossa 5. Käyvän arvon määrittäminen.

Tuloverot

Laskennallinen verosaaminen ja –velka kirjataan taseen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välisistä väliaikaisista eroista.  Merkittävimmät väliaikaiset erot liittyvät pääomasijoitusten ja rahoitusarvopapereiden käyvän arvon ja niiden verotuksellisen arvon väliseen eroon. Muita väliaikaisia eroja aiheutuu mm. vahvistetuista tappioista, joiden osalta arvioidaan niiden hyödyntämismahdollisuuksia tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Arvioinnissa käytettyihin tulevaisuutta koskeviin oletuksiin sisältyy epävarmuutta mm. sijoitusten irtautumisarvojen ja niiden ajoittumisen sekä lopullisten verovaikutuksen osalta. Lisätietoja on esitetty liitteessä 9. Tuloverot ja liitteessä 12. Laskennalliset verot.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus