Vuosikertomus 2015
Konsernin rahavirtalaskelma
EUR tuhatta 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Liiketoiminnan rahavirta
Maksetut pääomakutsut rahastoihin -68 335 -62 830
Saadut kassavirrat rahastoista 99 146 60 515
Maksetut suorat sijoitukset -24 901 -39 049
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 56 024 6 026
Saadut korot pääomasijoituksista 855 840
Saadut osingot pääomasijoituksista 407 858
Pääomasijoitusten rahavirta yhteensä 63 196 -33 640
Maksut rahoitusarvopapereista -213 216 -95 200
Luovutustulot rahoitusarvopapereista 52 543 55 487
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 467 516
Maksut liiketoiminnan kuluista -6 779 -6 416
Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja -103 789 -79 253
Liiketoiminnan rahavirta (A) -103 789 -79 253
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -40 -69
Investointien rahavirta (B) -40 -69
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 105 000 80 000
Rahoituksen rahavirta (C) 105 000 80 000
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 1 171 678
Rahavarat tilikauden alussa 2 071 1 393
Rahavarat tilikauden lopussa 3 241 2 071

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus