Vuosikertomus 2015

Hallituksen toimintakertomus 2015

Toimintaympäristö

Maailman talous kasvoi maltillisesti, pitkän aikavälin keskiarvoa hitaammin vuonna 2015. Laskussa olleet öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnat hidastivat kehittyvien maiden kasvua ja myös Kiinan talouden kasvu näytti hidastumisen merkkejä. Yhdysvaltojen talous kasvoi varsin odotetusti ja myös Euroopassa monien maiden kansantalouksissa on tapahtunut käänne parempaan suuntaan. Euroopassa talouskehitystä edistivät keskuspankin tukema matala korkotaso ja öljyn hinta. Suomen makrotaloudessa ei ollut vielä usean taantumavuoden jälkeenkään selkeää käännettä kasvu-uralle, sillä kysyntä suomalaisten yritysten investointihyödykkeisiin painottuneita vientituotteita kohtaan pysyi matalana. Erityisesti Venäjän vienti supistui voimakkaasti. Teollinen tuotanto ja investointien määrä olivat edelleen supistuvia Suomessa, tosin vuoden lopulla oli myönteisiä viitteitä kasvun suuntaan. Lisäksi julkisen talouden tahmeasti edenneet rakenneuudistukset ovat nakertaneet yleistä luottamusta talouden kehitykseen.

Suomen rahoitusmarkkinat ovat toimineet melko vakaasti. Suomen pankkisektori on taloudellisesti hyvässä kunnossa, mutta pankkeja koskevan lainsäädännön tiukentumisen myötä rahoituksen saatavuus on ollut tiukkaa pienten ja keskisuurten yritysten segmentissä varsinkin investointien ja kasvun rahoitukseen. Vuoden 2015 aikana nähtiin ilahduttavasti viimein myös useita onnistuneita pörssilistautumisia – usean uuden pörssiyhtiön pörssitaivalta edeltävää kasvua on mahdollistanut pääomasijoittajien tarjoama riskirahoitus sekä aktiivisen omistajuuden mallit.

Myös Suomen pääomasijoitusmarkkina on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Alkuvaiheen venture-rahoituksen volyymeissa Suomi on noussut viime vuosien aikana Euroopan kärkimaiden joukkoon suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja kansainvälistä pääomaa on kohdistunut toimialakohtaisesti Suomeen. Haasteena Suomen pääomarahoituskentässä on kuitenkin edelleen niukka yksityisen riskirahoituksen tarjonta ns. myöhemmän vaiheen venture capital- ja kasvuvaiheen yrityksille. Myös kansainvälisen liiketoimintaosaamisen ja pääoman rajallinen kanavoituminen Suomeen on niukempaa kuin useissa muissa maissa. Teollisuussijoitus on osallistunut yli puoleen vuosien 2013-2015 aikana suomalaisiin kasvuyrityksiin kohdistuneissa yli 5 milj. euron venture-rahoituskierroksissa joko suorien sijoitustensa tai kotimaisten ja kansainvälisten kohderahastojensa kautta.

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen alustavien tilastojen mukaan suomalaisten pääomasijoittajien aktiviteetti vuonna 2015 oli lähes viime vuosien vahvalla tasolla niin varainkeruussa, uusissa sijoituksissa kuin irtautumisissakin. Kansainväliset toimijat toteuttivatkin suomalaisiin kohdeyhtiöihin muutamia yksittäisiä euromääräisesti suuria pääomasijoituksia sekä venture- että kypsemmän vaiheen yhtiöihin, mutta kappalemääräisesti laskettuna Suomeen kohdistui kansainvälisiä sijoituksia vuonna 2015 vähemmän kuin edeltävinä vuosina.

Myös muiden Pohjoismaiden pääomasijoitusmarkkinoiden kehitys jatkui vahvana vuonna 2015 etenkin Ruotsissa ja Tanskassa, vaikka kokonaisaktiviteetissa ei päästykään aivan vuosien 2013-2014 tasoille. Pohjoismaisten rahastojen kaikista allokaatioista toteutui runsaasti kannattavia irtautumisia, mikä heijastui myönteisesti myös Teollisuussijoituksen vuoden 2015 tulokseen. Pörssilistautumisten kautta toteutuneet irtautumiset olivat selkeässä nousussa edellisiin vuosiin verrattuna.

Sijoitustoiminta

Suomen Teollisuussijoituksen pääomasijoituksilla kiihdytetään suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä kehitetään suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa. Sijoituksia tehdään pääomasijoitusrahastoihin sekä suoraan kohdeyhtiöihin.

Teollisuussijoitus teki uusia sijoituksia ja sijoitussitoumuksia vuoden aikana yhteensä vajaalla 93 milj. eurolla, missä oli kasvua 14 % edellisestä vuodesta. Sijoitukset painottuivat rahastosijoituksiin, joihin liittyviä sijoitussitoumuksia annettiin seitsemään uuteen rahastoon yhteensä 66,7 milj. eurolla (42,3 milj. euroa vuonna 2014). Sijoitussitoumukset kohdistuivat neljään venture capital –rahastoon ja kolmeen myöhemmän vaiheen rahastoon.  Kolmella rahastosijoituksella katalysoitiin uusien kotimaisten rahastojen syntyä ja näiden rahastojen kokonaispääoman arvioidaan nousevan yli 350 milj. euroon. Kansainvälisten rahastosijoituksien tavoitteena on ulkomaisen pääoman, osaamisen ja verkostojen kanavointi suomalaisten kasvuyritysten tarpeisiin. Sijoituskohteena oleville pääomasijoitusrahastoille maksettiin pääomakutsuja yhteensä 68,3 milj. eurolla (62,8 milj. eurolla). Vastaavasti rahastot palauttivat sijoitusvaroja yhteensä 99,1 milj. eurolla (60,5 milj. eurolla).

Suoria sijoituksia toteutettiin vuoden aikana yhteensä 24,9 milj. eurolla (39,0 milj. euroa vuonna 2014) 12 kohdeyhtiöön. Suorat sijoitukset kohdistuivat pääosin käynnissä oleviin sijoitusohjelmiin, joista merkittävin on vuonna 2014 käynnistynyt 100 milj. euron Uudistuva teollisuus –sijoitusohjelma. Ohjelman sijoitukset kohdistuvat keskisuuriin teollisuusyrityksiin sekä niitä palveleviin yrityksiin. Ohjelman erityisinä fokusalueina ovat cleantech, biotalous, terveysteknologia ja digitalisaatio ja sen merkittävimpiä uusia sijoituskohteita vuonna 2015 olivat Kotkamills Oy ja Rauma Marine Construction Oy. Kaikkiaan ohjelmasta on tehty sijoituksia 17 yritykseen runsaalla 47 milj. eurolla. Vuoden aikana käynnistettiin myös uusi 25 milj. euron sijoitusohjelma, jolla katalysoidaan ulkomaista pääomaa ja osaamista suomalaisiin myöhemmän vaiheen venture capital –rahoitusta tarvitseviin yrityksiin. Sijoitusohjelmasta tehtiin sijoituksia 2,2 milj. eurolla vuoden 2015 aikana. Sijoitusten hallinnointiin kiinnitettiin vuoden aikana erityistä huomiota tavoitteena lisätä aktiivista omistajuutta kohdeyhtiöissä yhtiöiden kasvun ja kannattavuuden saavuttamiseksi.

Teollisuussijoituksen sijoitustoiminnan tavoitteena on suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen ja kansainvälistäminen. Käytännössä tämä toteutuu osaamisen sekä yksityisen ja kansainvälisen pääoman katalysointina suomalaisiin kasvuyrityksiin. Vuoden 2015 aikana toteutettuihin sijoituksiin kohdistui pääomaa yhteensä 8,6 kertaa Teollisuussijoituksen sijoittama määrä. Ulkomaista pääomaa kanavoitui suomalaisiin kohteisiin Teollisuussijoituksen verkoston kautta vuoden aikana yhteensä 113 milj. euroa.

Vuosi 2015 oli vilkas irtautumisvuosi sekä suorissa että rahastosijoituksissa. Teollisuussijoituksen suorista sijoituskohteista kahdeksasta irtauduttiin kokonaan ja viidestä osittain. Rahastojen kautta toteutui runsaasti merkittäviä irtautumisia varsinkin vuoden loppupuolella. Lisäksi irtauduttiin seitsemästä rahastosijoituksesta niiden toimikauden päätyessä. Kaiken kaikkiaan irtautumisista palautui varoja vuoden aikana yhteensä 156 milj. euroa.

Konsernin oman sijoitustoiminnan lisäksi Teollisuussijoitus hallinnoi Kasvurahastojen Rahasto I ja II –rahastoja (KRR). KRR I –rahaston sijoitusperiodi päättyi vuoden 2013 lopussa, jolloin rahasto tuli suunnitelman mukaisesti kokonaan sijoitetuksi. KRR II –rahasto vastaavasti aloitti sijoitustoimintansa vuoden 2014 alussa ja on tähän mennessä antanut sijoitussitoumuksia viiteen rahastoon yhteensä 62,5 milj. eurolla. Vuonna 2015 KRR II antoi kolme uutta sijoitussitoumusta yhteensä 37,5 milj. eurolla.

Konsernin taloudellinen kehitys

Siirtyminen IFRS-raportointiin

Teollisuussijoitus on laatinut ensimmäisen IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen 31.12.2015 päättyvältä tilikaudelta. Konsernitilinpäätös sisältää vertailutiedot 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta. Siirtymä-päivä suomalaisesta kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöstä (FAS) IFRS-standardeihin on 1.1.2014. IFRS-siirtymän seurauksena konsernin oma pääoma 1.1.2014 kasvoi 62,4 milj. eurolla ja 79,9 milj. eurolla 31.12.2014. Konsernin IFRS-tulos 1.1.–31.12.2014 oli 17,5 milj. euroa suurempi kuin FAS-konsernin tulos. Tarkempia tietoja IFRS-siirtymän vaikutuksista konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Konsernin tulos

Konsernin tuloskehitys oli varsin hyvä tilikaudella 2015. Merkittävin tekijä edellisvuotta parempaan tulokseen oli sekä rahastosijoitusten sekä suorien sijoitusten nettovoittojen voimakas kasvu vuonna 2015. Tilikauden tulos oli 86,4 milj. euroa (-25,7 milj. euroa vuonna 2014).

Konsernin pääomasijoitusten nettovoitot vuonna 2015 olivat yhteensä 108,8 milj. euroa (-39,7 milj. euroa). Pääomasijoitusrahastojen nettovoitot olivat 71,6 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Kohderahastoissa realisoitui tilikauden aikana useita merkittäviä kannattavia irtautumisia kohdeyhtiöistä, joiden myötä rahastot palauttivat varoja ja voittoa selkeästi viime vuosia enemmän. Lisäksi rahastojen kohdeyhtiöiden arvostukset olivat keskimäärin selvässä nousussa, josta johtuen myös realisoitumaton nettovoitto oli merkittävä vuonna 2015.

Suorien sijoitusten nettovoitot olivat 37,2 milj. euroa (-39,6 milj. euroa). Nettovoitto koostui pääosin sijoitusten arvostusten noususta, toisin kuin vuonna 2014, jolloin arvostuksista johtunut realisoitumaton nettovoitto oli negatiivinen. Lisäksi nettovoittoja kasvatti realisoituneet irtautumiset.

Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut rahoitusarvopapereiden nettovoitot olivat 6,4 milj. euroa (14,4 milj. euroa). Rahoitusarvopapereista valtaosa on korkosijoituksia, joiden tuotto jäi matalaksi vuonna 2015. Rahoitusarvopapereiden tuotto koostuikin pääasiassa osakesijoitusten tuotoista.

Toiminnan kulut olivat 7,3 milj. euroa (6,7 milj. euroa). Toiminnan kulujen suhde taseen loppusummaan oli 0,8 % (1,0 % v. 2014). Liikevoitto oli 108,3 milj. euroa (-31,4 milj. euroa).

Tase ja rahoitusasema

Pitkäaikaiset varat olivat 472,3 milj. euroa (439,9 milj. euroa), joista käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettujen pääomasijoitusten osuus oli 459,8 milj. euroa (414,2 milj. euroa). Ne jakaantuivat pääomasijoitusrahastoihin 326,1 milj. euroa (285,3 milj. euroa) ja suoriin sijoituksiin 133,7 milj. euroa (128,8 milj. euroa). Tarkempia tietoja käyvän arvon määrittämisestä on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 5.

Lyhytaikaisiin varoihin 423,0 milj. euroa (254,7 milj. euroa) sisältyi käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattuja rahoitusarvopapereita 419,6 milj. euroa (252,4 milj. euroa). Rahoitusarvopapereiden määrän kasvuun vaikutti valtiolta saatu 105 milj. euron pääomitus, jonka kanavoituminen pääomasijoituksiin toteutuu seuraavina tilikausina. Myös pääomasijoitusten 63,2 milj. euron positiivinen nettokassavirta nosti lyhytaikaisten varojen määrää.

Rahoitusarvopapereilla turvataan yhtiön sijoitustoiminnan jatkuvuus ja maksuvalmius maksamattomiin sijoitussitoumuksiin. Maksamattomat sijoitussitoumukset olivat vuoden 2015 päättyessä 265 milj. euroa (256 milj. euroa). Maksamattomat sijoitussitoumukset ovat pääosin pääomasijoitusrahastoille annettuja sitoumuksia, joiden keskimääräinen maksuaika on yli neljä vuotta. Maksamattomien rahastosijoitussitoumusten lisäksi yhtiön vireillä olevien suoran sijoitustoiminnan sijoitusohjelmien toteuttamiseen on varattu pääomaa 114 milj. euroa.

Konsernitaseen loppusumma oli 895,3 milj. euroa 31.12.2015 (694,5 milj. euroa). Oma pääoma kasvoi 105 milj. euron pääomituksen ja tilikauden voiton 86,4 milj. euroa seurauksena 867,9 milj. euroon. Konsernin omavaraisuusaste oli 96,9 % (97,4 %). Konsernilla ei ollut tilikauden päättyessä korollista vierasta pääomaa.

Riskit ja riskienhallinta

Teollisuussijoituksen toimintaa säätelevät erityislaki ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus, joissa on määritelty yhtiön keskeisiä riskinoton periaatteita. Yhtiö edistää Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden kehittymistä ja suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, mikä kohdistaa yhtiön sijoitustoiminnan suureksi osaksi Suomeen ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Yhtiön toimintaan sisältyy näin ollen tavanomaista korkeampaa maantieteellistä ja toimialakohtaista riskinkantoa. Yhtiön sijoitustoimintaa tulee kuitenkin kokonaisuutena hallita siten, että yhtiön sijoitukset on riittävästi hajautettu ja että lakisääteisesti ensisijainen velvoite liiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuudesta ei vaarannu.

Yhtiöllä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka, joka määrittää riskienhallinnan periaatteet, riskienmäärittelyt ja -luokittelut, keskeiset roolit ja vastuunjaot sekä seuranta- ja raportointikäytännöt. Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa että yhtiössä kannetut riskit ovat oikeassa mittasuhteessa Teollisuussijoituksen riskinkantokykyyn nähden. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata se, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan, että niihin reagoidaan ja että niitä hallitaan ja seurataan.

Yhtiön hallitus vahvistaa yhtiön strategian sekä toimintasuunnitelman, joissa määritetään eri sijoitusallokaatioluokkien tavoitteet. Sijoitukset hajautetaan riskien pienentämiseksi eri allokaatioluokkiin, eri toimialoille sekä myös maantieteellisesti. Hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta.

Riskienhallinnalla tuetaan yhtiön strategiassa ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että otetut riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn. Riskinkantokykyä hallitaan huolellisella sijoitustoiminnan suunnittelulla ja sijoitusten hallinnalla, joilla pyritään varmistamaan pääoman tuotolle ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet.

Teollisuussijoituksen merkittävimmät riskit liittyvät pääomasijoituksiin sekä sijoituksiin rahoitusarvopapereihin. Näihin molempiin liittyy erilaisia sijoitusriskejä, joita ovat arvostusriskit, markkinariskit, likviditeettiriskit, rahoitusriskit, luottoriskit, valuuttariskit, korkoriskit ja muut sijoitusriskit.

Pääomasijoitusten sijoituskohtaisia riskejä hallitaan ennakoivalla hankevirran generoinnilla, huolellisella valmisteluvaiheen analyysillä, osallistumalla hallinnollisesti kohdeyhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen, aktiivisella vuorovaikutuksella pääomasijoitusrahastojen hallinnoijien suuntaan sekä toimimalla aktiivisesti sijoitusten irtautumisvaiheessa.

Rahoitusriskien hallinnalla varmistetaan, että yhtiöllä on aina käytettävissään liiketoimintaan (maksamattomiin sijoitussitoumuksiin) riittävä rahoitus. Likviditeetin kehitystä ja kassavirtoja seurataan jatkuvasti. Uusien sijoitusten valmistelussa huomioidaan sijoitusten vaikutus likviditeettiin ja rahoitusasemaan. Yhtiön kassavirroista ja sijoituksista pääosa on euromääräistä.

Sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään valitulla riskitasolla yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksilla turvataan yhtiön varojen riittävyys pääomasijoitustoimintaan ja muuhun maksuliikenteeseen. Rahoitusarvopaperisijoitukset hajautetaan pääosin korkorahastosijoituksiin sekä myös osakerahastosijoituksiin. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksiin liittyvää vastapuoliriskiä pyritään hallitsemaan harkitulla yhteistyökumppanien valintamenettelyllä.

Teollisuussijoitukseen vaikuttavia muita riskejä ovat strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja maineriskit. Strategisia riskejä hallitaan arvioimalla säännöllisesti yhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä. Toiminnallisia riskejä hallitaan sekä toimimalla hyvän hallintotavan mukaisesti että sisäisillä ohjeistuksilla, ja niiltä suojaudutaan vakuutuksilla.

Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten yhteismäärän suhde omaan pääomaan oli vuoden 2015 päättyessä 83,5 %.
Tarkempia tietoja riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4.

Hallinto

Konsernirakenne

Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Start Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Start Fund I Ky (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %), Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %) ja Aker Arctic Technology Oy (omistusosuus 66,4 %). Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. IFRS:ään siirtymisestä johtuen tytäryhtiöiden tilinpäätöskäsittely on muuttunut edellisestä tilikaudesta. Tytäryhtiöiden tilinpäätöskäsittely on selostettu tarkemmin tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.

Organisaatio

Teollisuussijoituksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2015 hallituksen jäseniksi valittiin: Esa Lager (Hallituksen pj., OTK, KTM, s. 1959), Urpo Hautala (Finanssineuvos, valtiovarainministeriö, VTK, s. 1958), Kimmo Jyllilä (Toimitusjohtaja, Almatro Advisors Oy, KTM, s. 1972), Johanna Lindroos (Partner, Dasos Capital Oy, s. 1968), Mika Niemelä (Talousjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö, VTM, s. 1975), Annamarja Paloheimo (Head of Branch Region, Nordea Pankki Suomi Oyj, VT, LL.M, s. 1964) ja Riitta Tiuraniemi (DI, s. 1962). Hallitus kokoontui vuonna 2015 yhteensä 14 kertaa ja keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 90,8 %.

Teollisuussijoituksen toimitusjohtajana on toiminut Martin Backman (KTM, DI, s. 1969). Emoyhtiön palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 31 henkilöä. Tilikaudella yhtiöön palkattiin kaksi uutta henkilöä. Yhtiön palveluksesta erosi kaksi henkilöä, ja yksi henkilö jäi eläkkeelle. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 13 naista ja 18 miestä.

Osakkeet ja osakepääoma

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17.4.2015, päätti laskea liikkeeseen 10.500 uutta osaketta, joiden merkintähinta oli 10.000 euroa/osake. Osakeanti suunnattiin valtiolle. Osakkeet merkittiin ja maksettiin 17.4.2015. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan osakepääomaan. Osakeannin varoista suunnataan 50 milj. euroa Uudistuva teollisuus –sijoitusohjelmaan, jonka sijoituksilla edistetään teollisten yritysten uudistamista, monipuolistamista ja kasvua. Osakeannin varoista 25 milj. euroa suunnataan Kansainväliset sijoittajat –sijoitusohjelmaan, jonka avulla katalysoidaan ulkomaista pääomaa suomalaisiin kansainvälistyviin yhtiöihin. Osakeannin varoista 30 milj. euroa suunnataan Kasvurahastojen Rahasto II toimintaan (ns. kasvurahoitusohjelma). Yhtiöllä on yksi osakelaji ja 41.710 osaketta. Osakepääoma on 438.992.200 euroa.

Voitonjakoehdotus

Emoyhtiön (FAS-tilinpäätöksen mukaiset) jakokelpoiset voittovarat 31.12.2015 olivat 115.447.048 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2015. Yhtiön varat suunnataan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä pääomasijoitusmarkkinan kehittämistä edistäviin pääomasijoituksiin.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Pääomamarkkinat ovat globaalisti olleet varsin hermostuneet alkaneen vuoden aikana ja riskillisten omaisuusluokkien arvostukset ovat laskeneet merkittävästi. Hermostuneisuuden taustalla ovat olleet mm. epäilyt Kiinan talouskasvun heikentymisestä. Mikäli yleinen talouskasvu heikkenee edelleen, tullee se vaikuttamaan myös pääomasijoitusten arvostustasoihin vuonna 2016, tyypillisesti noteerattujen sijoitusluokkien hintamuutokset heijastuvat viiveellä pääomasijoitusrahastojen arvostuksiin.

Tulevaisuuden näkymät

Reaalitalouden mahdollinen pidempiaikainen heikkenevä kehitys saattaa heikentää sijoituskohteiden kasvunäkymiä ja arvonkehittymistä, irtautumismahdollisuuksia sijoituskohteista ja myös johtaa sijoitusten arvostusten laskuun.

Sijoitustoiminta kohdistetaan kasvua ja kansainvälistymistä hakeviin yrityksiin. Markkinan kehittämisen tavoitteena on yhtiön oman katalysoivan riskirahoitustarjonnan lisäksi kanavoida kansainvälistä pääomaa ja osaamista Suomeen.

 

Konsernin avainluvut IFRS 2015 IFRS 2014 FAS 2013 FAS 2012 FAS 2011
Tilikauden tulos, milj. € 86,4 -25,7 -7,6 7,3 -12,6
Oma pääoma, milj. € 867,9 676,5 559,7 567,4 510,0
Taseen loppusumma, milj. € 895,3 694,5 561,5 569,0 512,0
Maksamattomat sitoumukset, milj. € 265,0 256,0 270,1 217,5 244,0
Pääomasijoitusten hankintahinta, milj. € 503,4 528,6 493,2 476,8 425,9
Pääomasijoitusten hankintahinta ja sitoumukset, milj. € 768,4 784,6 763,3 694,2 669,9
Pääomasijoitusten kirjanpitoarvo, milj. € 459,8 414,2 367,7 362,7 320,0
Pääomasijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan 0,8 1,0 1,1 1,0 1,1
Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj.€ 93,0 81,5 130,2 57,1 78,0
Oman pääoman tuotto 11,2% -4,2% -1,4% 1,4% -2,4%
Omavaraisuusaste 96,9% 97,4% 99,7% 99,7% 99,6%
Kulut per taseen loppusumma 0,8% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1%
Henkilöstö keskimäärin 31 31 30 29 26
Tilikauden palkat ja palkkiot, milj.€ 3,6 3,2 2,9 2,8 2,4
Rahastosijoituksia, kpl 91 90 88 86 84
Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm 617 544 446 434 407
Emoyhtiön suorien kohdeyhtiöiden lkm 37 42 45 44 44
Start Fund I Ky:n kohdeyhtiöiden lkm 14 22 25 32 35
Tesi Industrial Management Oy:n kohdeyhtiöiden lkm 2 2 1
Kohdeyhtiöitä yht. 670 610 517 510 486
Vuoden 2014-2015 tiedot ovat IFRS-konsernitilinpäätöksen mukaiset. Sitä aikaisemmat tiedot perustuvat FAS-konsernitilinpäätökseen.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus