Vuosikertomus 2012
Konsernin tase
Vastaavaa 31.12.2012 31.12.2011
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 363 448,76 59 113,46
Aineelliset hyödykkeet 216 203,38 45 675,20
Sijoitukset
    Muut osakkeet ja osuudet 333 447 150,46 289 046 561,54
    Muut saamiset 29 211 747,87 30 924 801,90
Sijoitukset yhteensä 362 658 898,33 319 971 363,44
Pysyvät vastaavat yhteensä 363 238 550,47 320 076 152,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
    Laskennalliset verosaamiset 3 293 931,08 3 293 931,08
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 293 931,08 3 293 931,08
Lyhytaikaiset saamiset
    Muut saamiset 957,74
    Siirtosaamiset 1 831 224,22 1 578 207,86
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 831 224,22 1 579 165,60
Rahoitusarvopaperit 198 857 644,73 180 597 446,97
Rahat ja pankkisaamiset 1 826 569,09 6 443 759,37
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 205 809 369,12 191 914 303,02
Vastaavaa yhteensä 569 047 919,60 511 990 455,12
Vastattavaa 31.12.2012 31.12.2011
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 253 992 200,00 203 992 200,00
Ylikurssirahasto 215 855 458,74 215 855 458,74
Edellisten tilikausien voitto 90 186 714,65 102 781 331,01
Tilikauden voitto/tappio 7 328 833,15 -12 594 616,36
Oma pääoma yhteensä 567 363 206,54 510 034 373,39
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
    Saadut ennakot 111 119,75 111 119,75
    Ostovelat 223 469,62 255 870,60
    Muut velat 104 837,92 99 895,34
    Siirtovelat 1 245 285,77 1 489 196,04
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 684 713,06 1 956 081,73
Vastattavaa yhteensä 569 047 919,60 511 990 455,12

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus