Vuosikertomus 2012
Emoyhtiön tase
Vastaavaa 31.12.2012 31.12.2011
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 363 448,76 59 113,46
Aineelliset hyödykkeet 216 203,38 45 675,20
Sijoitukset
    Osuudet saman konsernin yrityksissä 20 543 455,08 20 314 770,98
    Muut osakkeet ja osuudet 322 628 430,00 279 943 240,51
    Muut saamiset 27 471 812,89 29 036 496,85
Sijoitukset yhteensä 370 643 697,97 329 294 508,34
Pysyvät vastaavat yhteensä 371 223 350,11 329 399 297,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
    Laskennalliset verosaamiset 3 293 931,08 3 293 931,08
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 293 931,08 3 293 931,08
Lyhytaikaiset saamiset
    Muut saamiset 17 450,85 18 384,73
    Siirtosaamiset 1 666 182,85 1 576 406,49
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 683 633,70 1 594 791,22
Rahoitusarvopaperit 198 857 644,73 180 597 446,97
Rahat ja pankkisaamiset 1 779 112,40 6 405 627,39
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 205 614 321,91 191 891 796,66
VASTAAVAA YHTEENSÄ 576 837 672,02 521 291 093,66
Vastattavaa 31.12.2012 31.12.2011
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 253 992 200,00 203 992 200,00
Ylikurssirahasto 215 855 458,74 215 855 458,74
Edellisten tilikausien voitto 99 483 038,19 116 873 999,00
Tilikauden voitto/tappio 5 820 262,03 -17 390 960,81
Oma pääoma yhteensä 575 150 958,96 519 330 696,93
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
    Saadut ennakot 111 119,75 111 119,75
    Ostovelat 223 469,62 255 870,60
    Muut velat 106 837,92 104 210,34
    Siirtovelat 1 245 285,77 1 489 196,04
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 686 713,06 1 960 396,73
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 576 837 672,02 521 291 093,66

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus