Vuosikertomus 2012

Toimitusjohtajan katsaus

Teollisuussijoituksen tehtävänä on yritystoiminnan edistäminen pääomasijoittamisen keinoin. Toiminta perustuu markkinaehtoisiin, yksityisten sijoittajien kanssa yhdessä toteutettaviin rahastosijoituksiin ja suoriin sijoituksiin. Lisäämällä riskirahoituksen tarjontaa ja aktivoimalla yksityisiä sijoittajia riskinottoon luomme kasvun edellytyksiä ja työpaikkoja.

ceo-review-fi.jpg


Teollisuussijoitus edistää rahastosijoituksillaan Suomessa toimivien pääomasijoitusrahastojen syntyä. Pääomasijoitusosaamisen kehittämiseksi kiinnitämme erityistä huomiota hallinnointitiimien toiminnan laatuun ja kykyyn kehittää sijoituskohteena olevien yritysten liiketoimintaa. Vuonna 2012 rahastosijoitukset painottuivat uusiin, kasvuyrityksiin sijoittaviin rahastoihin, jotka katalysoivat kotimaisten kasvuyritysten menestymisen mahdollisuuksia. Rahastosijoitukset kohdistuivat kahteen venture capital -rahastoon ja kahteen yritysjärjestelyrahastoon.

Teemme suoria sijoituksia asetettujen tavoitteiden mukaisesti painopistetoimialoille. Erityinen huomio viime vuosina on kohdistettu cleantech-sektorille, kaivosteollisuuteen, palvelusektorille ja vakautusohjelman toteuttamiseen. Vuonna 2013 myös biotalous ja meriteollisuuden klusteriyritykset tulevat näkymään hankevirrassa.

Valtion lisäsijoitukset turvaavat sijoitusvolyymiä

Teollisuussijoituksen sijoitusten ja sijoitussitoumusten kokonaismäärä oli vuoden lopussa noin 720 milj. euroa. Nykyisellä sijoituspolitiikalla markkinat ovat viime vuosina tarjonneet hyväksyttäviä sijoitusmahdollisuuksia noin 100 milj. eurolla vuodessa. Markkinoilta palautuvan pääoman määrä on ollut olennaisesti ennakoitua pienempi. Vuonna 2012 toteutettu 50 milj. euron pääomitus mahdollisti sijoituspäätösten volyymin toteuttamisen lähes suunnitellulla tasolla.

Pääoman tuotto tavoitetasolla

Konsernin tilikauden tulos oli 7,3 milj. euroa. Sekä pääomasijoitusten että rahoitusarvopapereiden tuloskehitykset olivat myönteisiä edelliseen vuoteen verrattuna.

Teollisuussijoituksen vuositulos heilahtelee voimakkaasti suhdanteiden mukana. Edeltävän neljän vuoden aikana pääomasijoitusten arvonalennuksia rahastoissa ja suorissa sijoituksissa kirjattiin yhteensä 120 milj. eurolla. Samanaikaisesti sijoituksista irtaantuminen on ollut arvioitua hitaampaa. Venture capital -markkinoilla näkyi vuoden 2012 aikana sijoittajia rohkaisevaa uudistumista. Yritysjärjestelysijoitusten tuotto on sijoittajan kannalta vastannut odotuksia.

Valtio on asettanut yhtiön tuottotavoitteen siten, että Teollisuussijoitukseen sijoitetun pääoman reaaliarvon tulee kasvaa. Sijoitusten tulee olla markkinaehtoisia ja jokaiseen hyväksyttyyn liiketoimintasuunnitelmaan ja sijoitukseen tulee liittyä uskottava menestymisen mahdollisuus. Voittoa tulee tavoitella.

Kokonaisuudessaan valtion 470 milj. euron sijoitukset Teollisuussijoitukseen ovat kasvaneet 575 milj. euron omaksi pääomaksi. Koko yhtiön toiminta-aikana sijoite­tun pääoman tuotto on saavuttanut yleisen inflaatiotason.

Tavoitteena kasvuyrittäjyyden edistäminen

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama keskeinen tavoite on kasvuyrittäjyyden edistäminen. Pyrimme vaikuttamaan pääomasijoituksilla siihen, että kansainvälistä kasvua hakevien yritysten määrä kasvaa. Osallistumme aktiivisesti sijoituskelpoisten hankkeiden rahoitukseen rakennemuutostoimialoilla. Osallistumme mineraalistrategian toteuttamiseen ja pyrimme kotimaisen omistuksen lisäämiseen kaivosalalla. Työ- ja elinkeinoministeriön kehityshankkeissa olemme osallistuneet Kasvuväylä-ohjelman kehittämiseen ja toimeenpanoon sekä Vigo-ohjelman operatiiviseen toteutukseen. Samalla olemme valmistautuneet ohjelmasta versovien parhaiden rahastojen pääomitukseen ja Vigo-yritysten jatkorahoitukseen.

Yrityskuvatutkimuksen tulokset osoittavat, että Teollisuussijoituksen toiminta perustuu henkilökunnan erinomaiseen ammattitaitoon ja luotettavuuteen. Erityistä huomiota alkaneena vuonna kiinnitämme sijoitustoiminnan vaikuttavuustulosten analysointiin ja niiden viestintään.


Juha Marjosola

Toimitusjohtaja

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus