Vuosikertomus 2012

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaja huomioi perinteisen talousnäkökulman lisäksi sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Teollisuussijoituksen hallitus on vahvistanut vuonna 2011 yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Teollisuussijoitus:

  • uskoo vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisen yritystoiminnan myönteiseen taloudelliseen vaikutukseen sijoituskohteissa ja omassa sijoitustoiminnassaan.
  • on vastuullinen sijoittaja ja omistaja, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä, sijoituskohteiden hallinnoinnissa sekä varainhoidossa.
  • on aktiivinen ja ennakoiva vastuullisessa sijoitustoiminnassaan sekä toimii yhdessä muiden sijoittajien, hallinnointiyhtiöiden ja kohdeyhtiöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.
  • huomioi vastuullisen sijoittamisen osana yhtiön sijoitusprosessia, ja vastuullinen sijoitustoiminta on jatkuvasti kehittyvää ja osa toiminnan suunnittelua.

Teollisuussijoitus edellyttää, että sen sijoituskohteet ottavat toiminnassaan huomioon yritysvastuuasiat, ja tukee parhaansa mukaan sijoituskohteitaan yritysvastuuasioiden hoitamisessa sekä siihen liittyvän tietoisuuden lisäämisessä.

Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittajan ensisijainen tavoite epäkohtia havaitessaan on kannustimia käyttäen saada sijoituskohde muuttamaan toimintatapojaan siten, että vastuullisuuden periaate toteutuu. Pääsääntöisesti selvitetään ensin keskustelemalla, mitä on toiminnan taustalla. Yleensä sijoituskohde ryhtyy korjaamaan toimintatapaansa, ja parhaimmillaan sijoittaja voi olla apuna omalla kokemuksellaan. Vaikutusmahdollisuudet eri osa-alueisiin vaihtelevat yrityskohtaisesti, sillä eri toimialoilla ja eri maantieteellisillä alueilla toimivien yritysten kohdalla korostuvat eri asiat.

Teollisuussijoitus hallinnoi suomalaisten instituutioiden varoja ja myös tässä toiminnassa noudattaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja pyrkii mahdollisimman hyvään taloudelliseen lopputulokseen.

Vastuullisuus sijoitustoiminnan eri alueilla

Yhtiön vastuullisen sijoittamisen lähestymistapana on keskittyminen olennaiseen, pyrkimys vaikuttaa aktiivisesti ja rakentavasti näihin seikkoihin sekä toimiminen yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Periaatteita sovelletaan kaikessa sijoitustoiminnassa, joka voidaan jakaa kolmeen osaan:

  • sijoitukset rahastoihin,
  • sijoitukset suoraan kohdeyrityksiin ja
  • yhtiön likvidin varallisuuden sijoitukset.

Sijoitustoiminnassa vastuullisuutta toteutetaan integroimalla vastuullisuuskriteerit osaksi sijoitus- ja päätöksentekoprosessia, jolloin vastuullisuus on osa kaikkia sijoituspäätöksiä. Vastuullisuus kuuluu myös hyvään hallintotapaan, ja vastuullisen sijoittamisen näkökulmina ovat niin uusien sijoitusmahdollisuuksien tunnistaminen kuin riskienhallinta.

Rahastosijoitukset

Rahastosijoituksissa sijoituskohteena on rahasto, jota hallinnoi ulkopuolinen hallinnointiyhtiö ja jossa on Teollisuussijoituksen lisäksi useita sijoittajia. Sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan kantaa hallinnointiyhtiön lähestymistapaan vastuullisessa sijoitustoiminnassa sekä yritysvastuuasioissa. Mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo tässä vaiheessa. Hallinnointiyhtiön sijoitustoiminnan lisäksi tutustutaan myös sen oman yritystoiminnan vastuullisuuteen. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat esillä sopimusdokumentaatiossa.

Teollisuussijoitus on säännöllisesti yhteydessä salkussaan oleviin rahastoihin. Tällöin keskustellaan myös vastuullisesta sijoittamisesta. Näin pyritään varmistamaan, että hallinnointiyhtiö on tietoinen yhtiön vastuullisen sijoittamisen politiikasta ja pyrkii toimimaan sen mukaisesti. Keskustelujen avulla pyritään myös hahmottamaan hallinnoijan vastuullisen sijoittamisen tasoa, saamaan kuvan rahaston salkussa mahdollisesti olevista haasteellisista sijoituksista sekä kannustamaan kehityskohteissa. Rahaston toimikauden aikana seurataan hallinnoijan yritysvastuu- ja vastuullisen sijoittamisen politiikan kehittymistä ja käydään aktiivista keskustelua asiasta lisäten näin molempien osapuolten tietämystä.

Vuoden 2012 aikana Teollisuussijoitus on keskittynyt ylläpitämään ja syventämään vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää keskustelua sijoitusprosessin eri vaiheissa. Keskustelujen kautta kasvatetaan yleistä tietoisuutta vastuullisesta sijoittamisesta ja kannustetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden edistämiseen käytännön toimissa. Yhtiö ei vielä tässä vaiheessa edellytä rahastoilta raportointia yritysvastuuasioista. Tulevina vuosina pohditaan, millaiseen raportointiin on tarvetta.

Case: Northzone VI L.P.

Vuonna 2010 Teollisuussijoitus antoi 7,5 miljoonan euron sijoitussitoumuksen Northzone VI L.P. -nimiseen pääomasijoitusrahastoon, jonka sijoitusfokuksessa ovat pohjoismaiset varhaisen vaiheen teknologiayhtiöt. Syksyn 2012 keskusteluissa Northzonen kanssa Teollisuussijoitus nosti esiin vastuullisen sijoittamisen. Näiden keskusteluiden perusteella Northzone on aloittanut prosessin, jonka tavoitteena on vastuullisen sijoittamisen periaatteiden luominen ja niiden integroiminen yhtiön toimintaan. Northzone katsoo, että vastuullisen sijoittamisen periaatteiden sisällyttäminen heidän sijoituspolitiikkaansa vahvistaa heidän liiketoimintaansa entisestään.

Suorat sijoitukset

Suorissa sijoituksissa sijoituskohteena on suoraan yksittäinen yritys. Vastuullisuus pyritään huomioimaan sijoitusprosessin kaikissa vaiheessa sijoituksen valmistelusta kohdeyrityksestä irtautumiseen asti.

Sijoituspäätöstä tehtäessä otetaan kantaa sijoituskohteen tapaan hoitaa yritysvastuuasioita, ja mahdolliset vaikuttamistarpeet huomioidaan jo tässä vaiheessa. Myös sopimusdokumentaatiossa tuodaan esiin Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Mikäli yhtiön osalta on havaittu erityisiä, olennaisia yritysvastuuasioita, näistä voidaan ottaa erillinen maininta sopimuksiin.

Hallinnoitaessa sijoituksia vastuullisuusasioita pidetään mukana osana kohdeyrityksen kanssa käytävää dialogia. Yhtiö pyrkii aktiivisena omistajana vaikuttamaan yrityksen tapaan hoitaa yritysvastuuasioitaan mm. osana hallitustyöskentelyä. Teollisuussijoitus on esimerkiksi pyrkinyt vaikuttamaan kaivoskohdeyhtiöidensä vastuullisuuteen nimittämällä hallitukseen jäseniä, joilla on vahva kokemus ympäristönäkökohdista. Cleantech-yhtiöt puolestaan perustavat ansaintamallinsa vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuuksiin.

Vuoden 2012 aikana on jatkettu prosessia vastuullisen sijoittamisen periaatteiden integroimiseksi osaksi sijoitusprosessia ja pyritty lisäämään asiantuntemusta vastuullisen sijoittamisen eri osa-alueilla. Yhtiö hyödyntää myös ulkopuolista konsultointia henkilöstön vastuullisen sijoittamisen osaamisen lisäämisessä.

Case: Suominen Oyj

Teollisuussijoitus merkitsi Suominen Oyj:n osakkeita vuonna 2011. Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia, jotka menevät edelleen kuluttajien päivittäiseen käyttöön. Yhtiö on pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja kosteuspyyhkeiden ja joustopakkausten osalta merkittävä toimija Euroopassa.

Teollisuussijoitus otti esille yritysvastuuasiat yhtiöiden välisessä keskustelussa. Osittain näiden keskustelujen myötävaikutuksella Suominen julkaisee yritysvastuuraportin vuodesta 2012 alkaen. Yhtiössä on myös päätetty osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia.

Omaisuudenhoito

Niin sanottu likvidi varallisuus eli varallisuus, joka ei vielä ole sitoutunut pääomasijoituksiin, on hoidossa ulkopuolisilla omaisuudenhoitajilla. Omaisuudenhoitajia informoidaan yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteista ja toimintatavoista, ja vastuullisuus huomioidaan myös sopimusdokumentaatiossa. Teollisuussijoituksen käyttämät omaisuudenhoitajat ovat sitoutuneet noudattamaan vastuullista sijoituspolitiikkaa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus