Vuosikertomus 2012

Vaikuttavuus

Elinkeinopoliittisten tavoitteiden osalta pääomasijoitustoiminnan vaikuttavuus toteutuu erinomaisesti silloin kun Suomeen syntyy menestyviä, kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä. Myös vaikutus työllisyyteen ja verotuloihin on silloin myönteinen.  

Katalysoimme ja kehitämme suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa

Teollisuussijoitus edistää rahastosijoitustoiminnalla Suomessa toimivien pääomasijoitusrahastojen syntyä. Sekä Teollisuussijoituksella että yhdessä työeläkeyhtiöiden kanssa perus­tetulla Kasvurahastojen Rahastolla (KRR) on olennainen rooli sen varmistamisessa, että suomalaiseen markkinaan syntyy ammattitaitoisten tiimien hallinnoi­mia, ensimmäisessä sulkemisessa kriittisen minimikoon saavutta­neita rahastoja. Ankkurisijoittajilla on tärkeä merkitys myös myö­hemmän varainkeruun kannalta, sillä osa sijoittajista lähtee mukaan vasta ensimmäisen sulkemisen tapahduttua. Pääomasijoitustoiminnan osaamisen kehittämiseksi Teollisuussijoitus kiinnittää huomiota hallin­nointitiimien toiminnan laatuun ja kykyyn kehittää sijoi­tuskohteena olevien yritysten liiketoimintaa. Teollisuussi­joituksen kotimainen riskipääomarahastojen salkku on yksi maan laajimmista.

Teollisuussijoituksen ja Kasvurahastojen Rahaston rahastosijoituksilla on huomattava vipuvaikutus. Vuosina 2008–2012 Teollisuussijoitus antoi sijoitussitou­muksia omasta taseestaan kotimaisiin kasvu- ja venture capital -ra­hastoihin noin 115 miljoonaa euroa ja KRR noin 110 miljoonaa eu­roa. Muuta pääomaa edellä mainitut kotimaiset pääomasijoitusrahas­tot keräsivät noin 680 miljoonaa euroa. Näiden sijoittajien joukossa on muun muassa Euroopan investointirahasto, joka on sijoittanut tä­nä aikana suomalaisiin rahastoihin noin 110 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2008 alkaen kerätyt kotimaiset kasvu- ja venture capital -rahastot, joihin Teollisuussijoitus ja/tai KRR ovat sijoittaneet

KRR suomi.PNG

Kehitämme elinkeinorakenteita sijoittamalla uuteen kasvuun

Teollisuussijoitus keskittyy sijoituksissaan yrityksiin, joilla on parhaimmat edellytykset arvonnousuun kasvun tai kansainvälistymi­sen kautta. Teollisuussijoitus arvioi myös hankkeen merkittävyyttä Suomen kansantalou­delle, teknologiselle osaamiselle ja työpaikkojen luomiselle.

Yhtiön keskeisiä periaatteita on toimiminen yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla lisätä riskinottokykyä ja rahoituksen tarjontaa. Teollisuussijoitus sijoittaa aina yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Toteutetuissa sijoitushankkeissa Teollisuussijoituksen osallistuminen sijoittajasyndikaattiin on hankkeen toteutumisen kannalta usein ratkaisevan tärkeää. Kanssasijoittajat ovat olleet tyypil­lisesti yksityisiä pääomasijoittajia ja institutionaalisia sijoittajia.

Teollisuussijoitus pyrkii toimimaan kaikissa suhdannetilanteissa ja edesauttamaan uusien investointien syntymistä, jotta Suomeen syntyisi uusia työpaikkoja ja verotuloja. Oman pääomanehtoiselle rahoitukselle on odotettavissa kasvavaa kysyntää kiristyneessä pankkirahoitusympä­ristössä.

Vuonna 2012 Teollisuussijoitus teki rahastosijoituksia yhteensä 32,5 milj. eurolla neljään uuteen rahastoon ja suoria sijoituksia 22,3 miljoonalla eurolla 17 yritykseen. Teollisuussijoituksen kaikki sijoitukset ja sijoitussitoumukset olivat vuoden lopussa yhteensä 720 miljoonaa euroa. Teollisuussijoitus on sijoittajana, suoraan tai rahastojen kautta, yhteensä 510 yhtiössä, jotka työllistävät yhteensä 40 000 henkilöä ja joiden liikevaihto on yhteensä 7,5 miljardia euroa.

Houkuttelemme kansainvälistä pääomaa ja osaamista Suomeen

Teollisuussijoitus houkuttelee kansainvälistä pääomaa Suomeen sijoittamalla kansainvälisiin pääomarahastoihin sekä sijoittamalla yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa suomalaisiin kohdeyrityksiin.

Kasvupääoman lisäksi kansainväliset sijoittajat tuovat yritysten käyttöön kontaktiverkostonsa, jonka lisäarvo on erityisen arvokasta kansainvälistyville kasvuyrityksille.  Teollisuussijoitus on kansainvälisille sijoittajille paikallinen kumppani ja tärkeä riskin jakaja.

Vuosittain järjestettävä Enterprise Finland Venture Forum –tapahtuma tuo yhteen Suomen lupaavimmat kasvuvaiheen teknologiayritykset sekä suomalaiset ja kansainväliset pääomasijoittajat.

Teollisuussijoitus on osa Team Finland -verkostoa, joka edistää Suomen taloudellisten ulkosuhteiden, suomalaisten yritysten kansainvälistymisen ja Suomen maakuvan lisäksi myös Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja.

Vuonna 2012 Teollisuussijoitus sijoitti ruotsalaisen Creandumin uuteen rahastoon sekä teki suorat sijoitukset SkySQL:ään ja MetGeniin kansainvälisten sijoittajien kanssa.

Sijoitusohjelmia painopistealueille

Teollisuussijoitus edistää suoralla sijoitustoiminnalla kilpailukyvyn kasvattamista erityispainopistealoilla, kuten cleantech- ja biotalousaloilla ja meriteollisuuden klusteriyrityksissä. Näiden lisäksi Teollisuussijoituksen sijoitusohjelmat vahvistavat tiettyjä aloja kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti.

Kaivosklusterin sijoitusohjelma

Kaivosklusterin sijoitusohjelma vahvistaa kehitysvaiheen kaivosyhtiöiden sekä muiden kaivosklusterin toimijoiden kotimaista omistusta ja lisää rahoituksen tarjontaa.

Teollisuussijoitus sijoittaa suomalaisten ja ulkomaisten kaivosyhtiöiden Suomessa sijaitseviin hankkeisiin. Kaivoshankkeisiin sijoitettava pääoma tuo maahan työtä ja osaamista sekä piristää alueellista elinkeinoelämää. Vaikutus työllisyyteen on suuri erityisesti rakennus- ja tuotantovaiheissa.

Sijoitukset tehdään kehitysvaiheen kaivosyhtiöihin ostamalla osakkeita osakeanneissa, jolloin raha menee suoraan yhtiöiden Suomessa sijaitsevien hankkeiden kehittämiseen. Kannattavuusselvityksen rahoittaminen on korkean riskin sijoitustoimintaa, jota ilman kaivosta ei synny.

Teollisuussijoitus on sijoittanut yhteensä 40 milj. euroa kahdeksaan kaivoshankkeeseen, joista kolmesta se on jo irtautunut. Teollisuussijoituksen kaivossijoituksilla on Suomessa katalysoiva vaikutus koko alaan liittyvään sijoitustoi­mintaan. Kotimainen sijoittajapohja on vahvistunut viime vuosina, ja alan tunnettuus kotimaisten sijoittajien keskuudessa on lisääntynyt.

Vuonna 2012 Teollisuussijoitus sijoitti Keliber Oy:hyn, joka kehittää litiumkaivoshanketta Pohjanmaalla. Rahoitus käytetään varantopohjan tutkimukseen sekä alustavan kannattavuusselvityksen tekemiseen. Altona Mining avasi vuonna 2012 vuosia kestäneen kehitystyön tuloksena malmikaivoksen Polvijärvelle ja rikastamon Kaaville. Yhtiö työllistää Suomessa 135 henkilöä. Teollisuussijoitus on ollut sijoittajana Altona Miningissä vuodesta 2006.

Vakautuksen sijoitusohjelma

Teollisuussijoitus käynnisti vuoden 2009 keväällä valtion elvytyspakettiin liittyvän 100 milj. euron vakautuksen rahoitusohjelman, jonka tavoit­teena on ollut turvata yleisen suhdannetilanteen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden elinkel­poisten yritysten toiminta. Vakautusohjelma päättyi vuoden 2012 lopussa.

Teollisuussijoitus sijoitti ohjelman puitteissa 15 hankkee­seen käytyään läpi noin 100 ehdokasta. Sijoitukset katalysoivat hankkeisiin keskimäärin nelinkertaisen mää­rän yksityistä rahaa.

Pääsääntöisesti salkkuyhtiöt ovat selviytyneet finanssikriisin ja inves­tointilaman vaikutuksista. Ohjelmaan mukaan otettujen yhtiöiden liikevaihto ja kannattavuus ovat keskimäärin parantuneet.

Ohjelman päätyttyä Teollisuussijoitus jatkaa vakautussijoitus­ten hallinnointia ja on varautunut jatkosijoi­tuksiin näihin yhtiöihin. 

Vakautusohjelman kohdeyhtiöiden liikevaihdot ja liikevoitot ovat lähteneet kasvuun

 vakautus.PNG

 

 

 

 

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus