Vuosikertomus 2012

Sisäiset toimintatavat

Pääomasijoittamisessa korostuu toiminnan luottamuksellisuus ja sisäisissä toimintatavoissa kiinnitetään erityinen huomio hyvään hallintotapaan. Teollisuussijoitus noudattaa toiminnassaan Suomen pääomasijoitusyhdistyksen läpinäkyvyys- ja avoimuus- sekä Code of Conduct -säännöstöjä sekä sisäisiä dokumentoituja ohjeita.

Sijoituspolitiikka

Teollisuussijoituksen sijoituspolitiikan raamit määritetään yhtiötä säätelevässä erillislaissa sekä Valtioneuvoston päätöksessä, jossa linjataan yleiset sijoituslinjat. Yhtiön hallitus päättää vuosittain yhtiön toimintasuunnitelmasta, jossa määritetään tarkempi  allokaatiokohtainen sijoitussuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Sijoitustoiminnan pääpainopisteenä ovat kasvuvaiheen sijoitukset, joihin sijoitussalkku nykyään painottuu noin 70 prosenttisesti. Sijoituksia tehdään myös varhaisempaan sekä kehittyneempään vaiheeseen. Sijoitusten pääpaino kohdistuu Suomessa oleviin tai suomalaisiin kohteisiin. Perustavoitteena on, että sijoitusten tulee välittömästi tai välillisesti hyödyntää suomalaista yhteiskuntaa. Sijoitussalkku on eritelty yhtiön verkkosivuilla.

Sijoitukset ja voimassa olevat sijoitussitoumukset
(718,7 milj. euroa 31.12.2012)

sijoituspiirakka.PNG

Sijoitusprosessi

Toiminnan luotettavuuden ja riskienhallinnan edistämiseksi yhtiön sisäiset toimintatavat on luotu prosesseiksi, joissa keskeiset toimenpiteet, vastuut ja kontrollit on määritetty ja kuvattu. Tärkein toiminnallinen prosessi on sijoitusprosessi.

Sijoitusten keskeinen valmistelu ja seurantavastuu on sijoitustiimeillä. Johtoryhmä arvioi sijoitusesitykset, minkä jälkeen hallitus päättää sijoituksista. Johtoryhmä päättää sijoituksen toteutuksesta sekä myös sijoituksista irtautumisista. Sijoitustiimit hallinnoivat ja sijoitustoiminnasta riippumaton back office seuraa sijoitussalkun kaikkia kohteita. Sijoitusprosessiin sisältyy useita dokumentoituja kontrolleja, joista vastaa back office. Yhtiön hallitukselle raportoidaan säännöllisesti sijoitusten kehittymisestä sekä erikseen sijoitusten riskeistä.

prosessi.PNG

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallintapolitiikka määrittää yhtiön riskienhallinnan periaatteet. Sen tavoitteena on varmistaa, että riskienhallinnalla on yhtenäinen toimintamalli ja että yhtiön johdolla ja hallituksella on riittävästi tietoa riskeistä päätöksenteon tueksi. Sen tarkoitus on myös edistää riskien tunnistamista ja arviointia, riskitietoisuutta sekä riskien ymmärtämistä.

Puolueettomuusohje

Hyvän hallintotavan mukaisesti yhtiön toiminnan on oltava uskottavuutensa säilyttääkseen avointa ja siten hoidettua, että ulkopuolisilla tahoilla säilyy luottamus yhtiön toimintaan. Erityisesti julkisomisteisessa yhtiössä nämä näkökohdat ovat tärkeitä. Tästä syystä käytössä ovat henkilökunnan ja hallituksen riippumattomuutta ja esteellisyyttä käsittelevät ohjeet. Hyvän hallintotavan mukaisesti asiaa hoitavien henkilöiden on oltava riippumattomia hoidettavaan asiaan liittyvistä seikoista.

Sisäpiiriohje

Sisäpiiriohjeen tarkoituksena on edistää sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta. Ohjeistuksella lisätään myös yhtiön henkilökunnan ja sen intressipiirissä muutoin toimivien henkilöiden tietämystä sisäpiirimääräyksistä niin, ettei määräyksiä tahattomastikaan rikota. Sisäpiiriohje koskee kaikkia yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä. Ohje perustuu arvopaperimarkkinalakiin ja sitä täydentäviin ohjeisiin ja määräyksiin. Vaikka Teollisuussijoitus ei itse ole listayhtiö, se käsittelee usein sisäpiirintiedoksi luokiteltavia tietoja. Siksi on tärkeää määritellä toimintatavat, joilla varmistetaan, että yhtiössä toimivat tunnistavat sisäpiiriasemansa, tietävät miten sisäpiirintietoja hallitaan ja miten sisäpiiriläisten kaupankäyntiä rajoitetaan.

Ohje yrityskaupan ilmoitusvelvollisuudesta

Teollisuussijoituksen pääomasijoitukset voivat edellyttää ns. yrityskauppailmoituksen tekemistä ja kilpailuviranomaisen lupaa. Lokakuussa 2011 hyväksytyssä ja henkilöstölle annetussa ohjeistuksessa kuvataan toimintamallit, joiden mukaan toimittaessa yritysjärjestelyjen ilmoitusvelvollisuus ja lupatarpeet tulevat asianmukaisesti huomioiduksi.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Yhtiön hallitus on huhtikuussa 2011 vahvistanut vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joita sovelletaan kaikessa sijoitustoiminnassa. Teollisuussijoituksen vastuullisen sijoittamisen lähestymistapana on kaiken sijoitustoiminnan osalta keskittyminen olennaiseen, pyrkimys vaikuttaa aktiivisesti ja rakentavasti näihin olennaisiksi katsottuihin seikkoihin sekä toimiminen yhdessä muiden sidosryhmien kanssa.

Hankinnat

Yhtiön hankinnat painottuvat asiantuntijapalveluiden ostamiseen. Sijoitustoiminnan tehokkaassa toteuttamisessa käytetään esimerkiksi ulkopuolisia due  diligence -palveluja, lakipalveluja ja toimialaosaamiseen, kuten kaivosrahoitukseen liittyviä konsultointipalveluja. Merkittävät investoinnit ja palveluhankinnat pyritään suunnittelemaan etukäteen seuraavan vuoden budjetin ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa. Yhtiön hallitus päättää vuosittain budjetista ja liiketoimintasuunnitelmasta. Operatiivinen johto päättää budjettiin sisältyvien hankintojen toteuttamisesta. Toimitusjohtaja voi päättää yksittäisistä vuosibudjettiin kuulumattomista hankinnoista. Hallitukselle raportoidaan toteutuneista osana talousraportointia kolmen kuukauden välein. Merkittävät hankinnat kilpailutetaan ja niitä valmistelee aina useampi henkilö.

Ympäristövastuu - Green Office

Teollisuussijoitus pyrkii toiminnassaan edistämään kestävää kehitystä. Teollisuussijoitus on osallistunut WWF:n Green Office -ohjelmaan vuodesta 2010 lähtien. Green Office -toimiston tulee pyrkiä jatkuvaan ympäristöjärjestelmän kehittämiseen ja henkilöstön ympäristötietoisuuden parantamiseen.

Green Office -merkin myöntämiseen liittyvässä arviointiprosessissa WWF:lle toimitettiin ympäristöohjelma sekä Green Office -arviointikyselyn vastaukset. WWF suoritti tarkastuksen, jonka perusteella kriteerien toteutuminen varmistettiin käytännössä, ja Teollisuussijoitukselle myönnettiin Green Office -sertifikaatti vuonna 2012. Yhtiö raportoi indikaattoritiedot vuosittain WWF:lle.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus