Vuosikertomus 2012

GRI-sisältöindeksi

Yritysvastuun ra­portoinnissaan käytetään viitekehyksenä Valtioneuvoston päätöksen (3.11.2011) mukaista yritysvastuun raportointimallia listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille. Lisäksi raportoinnissa hyödyn­netään GRI G3 -ra­portointiviitekehystä sekä soveltuvin osin GRI:n rahoitusalan toimialakohtaisen lisäosan (Finan­cial Services Sector Supplement, FSSS) tun­nuslukuja. Raportin taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.

Raportointijakso on vuoden 2012 tili­kausi. Raportti kattaa Teollisuussijoituksen oman toiminnan, jossa laskentarajana on yhtiön juridinen kokonaisuus. Lisäksi raportissa kuvataan yhtiön vastuullisen sijoittamisen periaatteet sekä toimintatavat sijoituskohteiden rajapinnassa. Vastuullisuutta pyritään edistämään sekä omissa toiminnoissa että soveltuvin osin kohdeyritystasolla. Yritysvastuuraportti julkaistaan vuosittain.

 

Linkki VnP kohta
1. Strategia ja analyysi
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Vaikuttavuus
Sisäiset prosessit
Vastuullinen sijoittaminen
2. Organisaation taustakuvaus
2.1-2.9 Perustiedot Teollisuussijoituksesta Teollisuussijoitus 1,1
Henkilöstö
3. Raportoinnin kuvaus
3.1-3.8 Raportin kuvaus, laajuus ja laskentarajat GRI-sisältöindeksi 9.1; 9.2
Olennaiset teemat
3.12. GRI sisältövertailu GRI-sisältöindeksi 9.2.5
4. Hallintokäytännöt ja sitoumukset
4.1-4.4 Hallinto Hallinto 1,2
4.14-4.16 Sidosryhmävuorovaikutus Olennaiset teemat 1,3
Tunnusluvut
Taloudellinen vastuu
Johtamistavan kuvaus 1,2
EC1 Suora tuotettu taloudellinen lisäarvo Taloudellinen vastuu 2.1.1; 2.2; 2.2.1; 2.2.2
EC4 Valtiolta saadut merkittävät avustukset Taloudellinen vastuu
EC9 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Vaikuttavuus
Ympäristövastuu
Johtamistavan kuvaus 4.1.1; 4.1.2
EN1 Materiaalien käyttö
EN4 Epäsuora energiankulutus
EN22 Jätteet
EN26 Aloitteet, joiden tarkoituksena on vähentää tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia 4.2.6
Sosiaalinen vastuu
Johtamistavan kuvaus 1.2; 3.1
Työntekijöitä ja työolosuhteita koskevat käytännöt
LA1 Työvoima jaotettuna työsuhteen, työsopimuksen ja sukupuolen mukaan Henkilöstö 3.2.1; 3.2.2; 3.2.5
LA2 Vaihtuvuus Henkilöstö 3.2.3; 3.2.4
LA7 Tapaturmataajuus, poissaolot, työpaikalla aiheutuneet kuolemantapaukset Henkilöstö 3.8.1 - 3.8.3
LA10 Koulutustuntien määrä jaoteltuna henkilöstöryhmän ja sukupuolen mukaan Henkilöstö 3.6.2
LA11 Koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Henkilöstö 3.6.2
LA12 Kehityskeskustelujen piirissä olevien osuus Henkilöstö 3.6.1
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien koostumus Henkilöstö 3.4.1; 3.4.2
LA14 Miesten ja naisten peruspalkan suhde sekä tasa-arvoinen kohtelu henkilöstöryhmittäin
Yhteiskunta
SO1 Paikallisyhteisöihin liittyvät kehitysohjelmat 5.2.1
Korruptio
SO3 Prosenttiosuus henkilöstöstä, joka on saanut koulutusta organisaation korruptioon liittyviin politiikkoihin ja toimintakäytäntöihin 5.2.1
Poliittinen vaikuttaminen
SO5 Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen 5,3
SO6 Poliittisille puolueille, poliitikoille ja poliittisille instituutioille annettu tuki 5,3
Määräysten mukaisuus
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten noudattaminen 5.4.1; 5.5
Tuotevastuu
PR5 Asiakastyytyväisyys Olennaiset teemat 6,1
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suoja 6,4
Finanssisektorin toimialakohtainen lisäosa
Lähestymistapa rahoitusalan tuotteiden ja palveluiden johtamiseen
FS1 Yhteiskuntavastuun politiikat liiketoiminnoissa Vastuullisuus
Vastuullinen sijoittaminen
FS2 Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun riskien arviointi liiketoiminnoissa Sisäiset toimintatavat
FS3 Menettelytavat asiakkaiden yhteiskuntavastuun sopimuksenmukaisuuden valvontaan Vastuullinen sijoittaminen
FS4 Menettelytavat henkilöstön yhteiskuntavastuuosaamisen lisäämiseen Henkilöstö
Vastuullinen sijoittaminen
FS5 Vuorovaikutus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden tai sijoittajien kanssa liittyen yhteiskuntavastuun riskeihin ja mahdollisuuksiin Olennaiset teemat
Vastuullinen sijoittaminen
Tuoteportfolio
FS6 Tuoteportfolion jakauma Sisäiset toimintatavat
FS7 Erityistä sosiaalista hyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo
FS8 Erityistä ympäristöhyötyä tuottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvo
Aktiivinen omistajuus
FS10 Vuorovaikutus ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä arvopaperisalkkuun kuuluvien yritysten kanssa Vastuullinen sijoittaminen
FS11 Sijoituskohteiden positiivinen tai negatiivinen arvottaminen Vastuullinen sijoittaminen
FS12 Ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyvät äänestysperiaatteet

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus