Vuosikertomus 2012
Tuloslaskelmaan liittyvät liitetiedot
KONSERNI EMOYHTIÖ
2012 2011 2012 2011
Liiketoiminnan muut tuotot
Myyntivoitot suorista sijoituksista 1 529 891 812 879 1 319 597 611 316
Muut tuotot 205 045 1 641 711 532 903 897 866
Yhteensä 1 734 936 2 454 590 1 852 500 1 509 183
Yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöitä tilikauden aikana keskimäärin 29 26 29 26
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 2 800 240 2 374 337 2 800 240 2 374 337
Eläkekulut 471 096 425 188 471 096 425 188
Muut henkilösivukulut 118 056 113 964 118 056 113 964
Yhteensä 3 389 392 2 913 489 3 389 392 2 913 489
Johdon palkat ja palkkiot
Hallitus 111 100 105 800 111 100 105 800
Toimitusjohtaja 252 133 249 589 252 133 249 589
Johtoryhmä 1 151 590 1 105 132 1 151 590 1 105 132
Johtoryhmän palkat ja palkkiot sisältävät toimitusjohtajan ja hänen varamiehensä palkat ja palkkiot.
Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot päättää yhtiökokous. Yhtiön 27.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioiksi seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 850 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 700 euroa kuukaudessa, sekä kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille 500 euron kokouspalkkio.
Toimitusjohtajan ja muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten palkkausperusteista, kokonaispalkasta sekä palkkiojärjestelmästä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi keskimäärin kuusi henkilöä tilikauden aikana. Koko yhtiön henkilöstö kuului palkkiojärjestelmän piiriin tilikauden 2012 aikana.
Poistot pysyvistä vastaavista 2012 2011 2012 2011
Poistot aineettomista oikeuksista 94 265 344 94 265 344
Poistot koneista ja kalustosta 72 068 12 518 72 068 12 518
Yhteensä 166 333 12 862 166 333 12 862
Liiketoiminnan muut kulut
Konsernin liiketoiminnan muut kulut sisältävät suorien sijoitusten myyntitappioita 40.495 euroa (61.500 euroa vuonna 2011).
Tilintarkastajan palkkiot 2012 2011 2012 2011
Tilintarkastuspalkkiot 18 389 18 204 14 084 12 669
Veroneuvonta 3 260 1 845 3 260 1 845
Muut palkkiot 19 363 20 289 15 400 20 289
Yhteensä 41 011 40 338 32 743 34 803
2012 2011 2012 2011
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 11 798 917 15 825 269 10 856 333 15 237 627
Muut korko- ja rahoitustuotot 12 302 367 15 874 950 12 302 250 15 874 525
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -14 326 601 -35 290 862 -15 050 833 -38 702 823
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista 3 122 086 -2 721 053 3 122 086 -2 721 053
Muut korko- ja rahoituskulut -1 420 195 -3 295 448 -1 420 195 -3 295 448
Yhteensä 11 476 575 -9 607 145 9 809 641 -13 607 173
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot / konserniavustus 17 451 17 427
Satunnaiset kulut / konserniavustus -2 000 -4 315

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus