Vuosikertomus 2012
Konsernin rahoituslaskelma
Liiketoiminnan rahavirta: 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 205 045 200 565
Maksut liiketoiminnan kuluista -6 058 339 -4 558 579
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -5 853 294 -4 358 014
Maksetut välittömät verot -519 313
Liiketoiminnan rahavirta (A) -5 853 294 -4 877 327
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta:
Maksetut suorat sijoitukset -24 610 950 -48 036 277
Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot 7 593 509 11 998 210
Maksetut pääomakutsut rahastoihin -57 512 724 -57 955 530
Rahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako 28 597 912 40 992 259
Saadut korot sijoituksista 1 420 036 1 933 440
Saadut osingot sijoituksista 615 521 907 898
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -649 721 -66 894
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta (B) -44 546 416 -50 226 894
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti 50 000 000
Maksut ja luovutustulot rahoitusarvopapereista -4 217 480 60 776 616
Rahoituksen rahavirta (C) 45 782 520 60 776 616
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -4 617 190 5 672 395
Rahavarat tilikauden alussa 6 443 759 771 365
Rahavarat tilikauden lopussa 1 826 569 6 443 759
Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta sisältää pääomasijoitusrahastojen rahavirrat sekä suorien sijoitusten rahavirrat.
Yhtiön likvidien varojen eli rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten rahavirrat on esitetty rahoituksen rahavirrassa.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus