Vuosikertomus 2012

Missio, visio ja arvot

Edistämme pääomasijoittamisen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua.

Missio

Yhtiön missio perustuu yhtiötä säätelevään erityislakiin ja sen ensimmäiseen pykälään:


Suomen Teollisuussijoitus Oy on pääomasijoitusalan valtionyhtiö, jonka tarkoituksena on edistää erityisesti suomalaista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa tekemällä sijoituksia ensisijaisesti pääomarahastoihin. Yhtiö voi tehdä pääomasijoituksia suoraan kohdeyrityksiin erityisesti pitkäaikaista riskinottoa edellyttävissä yrityshankkeissa.

Yhtiön sijoitustoiminta tulee suunnata korjaamaan pääomasijoitustoimialan rahoituksen tarjonnassa esiintyviä puutteita.

Yhtiö voi tehdä vastaavia sijoituksia ulkomaisiin rahastoihin ja kohdeyrityksiin edellyttäen, että niiden toiminta edistää taloudellista kehitystä Suomessa.

 

Teollisuussijoitus tuo innovaatiojärjestelmän palveluiden ja muun rahoitustarjonnan rinnalle pääomasijoitusmuotoisen rahoituksen. Rahoitus kanavoituu kasvuyrityksiin pääomasijoitusrahastojen kautta sekä suorina sijoituksina. Keskeinen periaate on toimia yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa ja näiden rinnalla lisätä riskinottokykyä sekä rahoituksen, pääomasijoitusosaamisen ja verkostojen tarjontaa.

Rahastosijoittamisella edistetään suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja kansainvälistymistä. Rahastosijoituksin ja manageriverkostoa kasvattamalla pyritään kansainvälistämään kasvuyritysten kehitysvaiheen pääomasijoitusmarkkinaa. Myöhemmän vaiheen rahastoissa yhtiö keskittyy rahastoihin, joiden liiketoimintamalli perustuu yritysten pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Teollisuussijoitus edistää suoralla sijoitustoiminnalla kilpailukyvyn kasvattamista lupaavilla toimialoilla, esimerkkeinä cleantech, kaivosteollisuus ja palvelut.

Visio

Teollisuussijoitus pyrkii olemaan haluttu yhteistyökumppani, jonka kanssa muut sijoittajat mielellään tekevät yhteistyötä ja jonka toiminta ymmärretään tärkeänä suomalaisen liiketoiminnan edistämisessä. Tavoitetilassa Teollisuussijoituksen osaamista arvostetaan ja kanssasijoittajat kokevat saavansa lisäarvoa toimiessaan Teollisuussijoituksen asiantuntijoiden kanssa uusia sijoitushankkeita arvioitaessa sekä olemassa olevia sijoituskohteita hallinnoitaessa.

Yhtiön toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Yksittäisissä sijoituspäätöksissä tavanomaista suurempi riskinotto on elinkeinopoliittisen tehtävän hoitamisessa mahdollista. Sijoitustoimintaa hallitaan kokonaisuutena siten, että sijoitukset on riittävästi hajautettu ja ettei lakisääteisesti ensisijainen velvoite liiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuudesta vaarannu.

Arvot

Teollisuussijoituksen arvot heijastavat valtio-omistajan tahtoa. Toiminnan tulee olla vastuullista ja läpinäkyvää. Toisaalta yhtiön toiminnan tulee olla osakeyhtiölakiin ja Teollisuussijoitusta koskevaan erityislakiin perustuen kannattavaa ja kohdistua mission toteuttamiseen.

  • Markkinaehtoisuus

Yhtiön sijoitustoiminnan peruspilari on markkinaehtoisuus. Markkinaehtoisuus ilmenee jokaisessa yksittäisessä sijoituksessa siten, että sijoitus tehdään aina yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa ja samoin ehdoin. Markkinaehtoisuudella varmistetaan, että Teollisuussijoitus ei toimi markkinaa häiriten syrjäyttämällä yksityisiä tahoja.

Markkinaehtoisuuden arvioidaan myös kehittävän markkinaa parhaiten pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdentuvat markkinamekanismin mukaisesti ja sitä täydentäen kohteisiin, jotka todennäköisimmin ovat elinkelpoisimpia ja joilla on kansantaloudellisesti paras vaikuttavuus.

  • Tuloksellisuus

Yhtiön toiminnan tulee olla pitkällä aikavälillä liiketaloudellisesti kannattavaa. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä oman pääoman tuotto ylittää yleisen inflaatiotason. Tuloksellisuudella tarkoitetaan myös elinkeinopoliittisen tuloksen eli asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

  • Vastuullisuus

Yhtiö edistää toiminnallaan yritysvastuullisuutta. Toiminnassa huomioidaan ja edistetään vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuutta pyritään edistämään myös sijoituskohteissa. Yhtiö toimii pitkäjänteisenä sijoittajana ja pyrkii toimissaan ja päätöksissään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan myös muiden intressiryhmien tarpeita.

Lataa raportti PDF muodossa


Vuosiraportti

Tilinpäätös

Vastuullisuus